به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه رای عدول از طلاق توافقی


در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه رای عدول از طلاق توافقی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اما پیش از آن لازم است تا به تعریف عدول از طلاق توافقی و مهلت زمانی آن بپردازیم.

چنانچه زوجین درخواست طلاق توافقی نموده باشند، در هنگام رسیدگی طرفین می توانند از دادخواست طلاق توافقی عدول کنند و دادگاه هم باید به آن ترتیب اثر دهد.

مادامی که صیغه طلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی جاری نشده، هر یک از زوجین می تواند بدون نیاز به رضایت طرف مقابل از توافق عدول نماید و در این صورت طلاق توافقی بلااثر شده و رأی طلاق منتفی می گردد.

همچنین چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی که دادنامه بدوی صادره به قطعیت نرسیده باشد، عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر است.


نمونه رای عدول از طلاق توافقی »» رای بدوی »» رای شماره (۱)


در تاریخ 18/12/1389 خـانم م.الف. به وکالـت از خانم ن.م. به استناد رونوشت برابر اصل سند ازدواج و سند سجلی دادخواستی به خواسته طلاق توافقی به طرفیت آقای ع.ع. تقدیم و چنین توضیح می دهد ـ خواهان و خوانده هیچ گونه تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداشته اند و موکل با بذل کلیه حق وحقوق قانونی خود متفقاً متقاضی طلاق توافقی بوده اند ـ لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق توافقی را استدعا دارند پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه خانواده بوشهر ارجاع می شود نمونه رای عدول از طلاق توافقی

دادگاه در تاریخ 21/1/1389 با حضور زوجین تشکیل جلسه می دهد، زوجین اظهار داشتند مدت ده سال باهم ازدواج نمودیم و به علت عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی نمی باشیم تقاضای طلاق توافقی را خواستاریم زوج به شرح لایحه ثبت شده شماره 220/90-21/2/90 به دادگاه اعلام می کند از توافق خود در خصوص طلاق خانم ن.م. منصرف شده ام و عدول کرده ام و خواهان ادامه زندگی با همسرم می باشم تقاضای مختومه شدن پرونده را دارد

وکیل خواهان طی لایحه ثبت شده شماره 221/90-21/2/90 که به دادگاه تقدیم نموده می نویسد نظر به اینکه خوانده از ادامه روند رسیدگی منصرف شده است لذا به موجب همان دادخواست تقاضای رسیدگی به خواسته موکل مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد نمونه رای عدول از طلاق توافقی

دادگاه پرونده را جهت برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می دهد حوزه چهارم شورای حل اختلاف بوشهر پس از تشکیل جلسات و استماع اظهارات زوج سرانجام به علت عدم توفیق در صلح و سازش زوجین در تاریخ 16/7/90 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 163-90-ش 4 چنین رأی می دهد، نظر به اینکه خواهان علی رغم ابلاغ برای توضیح پیرامون دعوی خود به موجب اخطاریه صادره مورخ 14/4/90 و 9/5/90 و 18/5/90 دعوت و مشارٌالیه علی رغم ابلاغ و استحضار در محضر شورا حاضر نشده است و لایحه ای نیز ارسال ننموده اند

لذا با مؤید ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار ابطال دادخواست مطروحه خواهان صادر و اعلام می دارد (حسب ظاهر قاضی حوزه چهارم شورای حل اختلاف بوشهر این رأی را امضاء ننموده است عضو ممیّز و اوراق پرونده) متعاقب آن قاضی شورای اختلاف به دفتر اعلام که پرونده مربوط به دادگاه است که جهت تکلیف سازش به شورا ارسال گردیده است

بنابراین با هر نتیجه ای که به دست آمده می بایست پرونده به خود دادگاه ارسال و اعاده گردد به همین اعتبار پرونده به لحاظ اینکه امکان ایجاد صلح و سازش مقدور نگردیده به دادگاه عودت که در شعبه سوم دادگاه حقوقی بوشهر مطرح می شود شعبه مذکور قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند خانم س.الف. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل آقای ع.م. معرفی می کند و طی لایحه ای به دادگاه می نویسد خواهان (زوجه) در هیچ یک از جلسات حاضر نگردیده و عملاً از پیگیری درخواست منصرف شده است

برخلاف آنچه در دادخواست در خصوص بذل مهریه و حقوق نیز قید گردیده ایشان مهریه خود را بعد از درخواست طلاق توافقی مطالبه نموده که در همین شعبه رسیدگی و منجر به صـدور حـکم قطـعی محکومیـت موکل به پرداخت مهریه گردیده است همچنین موکل نیز درخواست تمکین نموده که به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر زوجه ملزم به تمکین گردیده است تقاضای رسیدگی دارد

دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 672-28/4/1391 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات خواهان چنین رأی می دهد: وکیل خوانده چنین بیان داشته آنچه بدیهی است اینکه در طلاق توافقی هر دو زوجین بـاید در تمـام مـراحل و تا آخرین مرحـله نهـایی رسـیدگی بر توافق خود باقی باشند  نمونه رای عدول از طلاق توافقی

برگشت هرکدام از زوجین از توافق به مصلحت خانواده می باشد پس با عدول از توافق موجبی برای طلاق نمی باشد . . . . و نهایتاً با تأکید بر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد اثر انصراف هرکدام از زوجین در مرحله بدوی و اولیه رسیدگی به طلاق توافق درخواست ردّ دعوی خواهان را نموده است

علی ایحال بنا به مراتب مذکور و نیز به شرح اظهارات وکلای زوجین و موجه دانستن دفاعیات وکیل خوانده با این توضیح که در مانحن فیه هیچ موجبی برای صدور حکم طلاق وجود ندارد با توجه به مفهوم و ملاک قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و اینکه شرعاً و قانوناً زوجه در موارد محدود و منحصری می تواند درخواست طلاق نماید (یا به صورت توافقی یا خلع و مبارات مشروط به پذیرش مال بذل شده توسط زوج یا اثبات عسر و حرج به نحوی که ادامه زندگی غیرممکن باشد)

و در این مورد درخواست طلاق زوجه منطبق با هیچ کدام از این موارد نمی باشد واِلا زوج موافق با صدور طلاق به نحو توافقی نمی باشد ثانیاً اینکه مراتب از مصادیق خلع و مبارات نیز نمی باشد النهایه دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مقررات مربوط به طلاق حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید

پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. با وکالت خانم م.الف. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ 20/12/1391 با حضور وکیل تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده و وکیل وی تشکیل جلسه می دهد و پس از استماع اظهارات آنان و نیز تعیین وقت دادرسی دیگر و اخذ توضیحات بعدی آنان و همچنین ملاحظه دادنامه قطعی شماره 97-7/2/1391 مبنی بر الزام زوجه به تمکین از زوج نهایتاً ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 188-29/2/1392 چنین اسـتدلال می کنـد نمونه رای عدول از طلاق توافقی

دادگـاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه زوج بر سر طلاق به صورت توافقی منصرف شده که با این وضعیت امکان رسیدگی به طلاق توافقی وجود نداشـته و از طـرف دیگر دلیـل و مـدرکی دال بر اثبات احراز خواسته زوجه برای درخواست و خواسته طلاق خلع و مبارات نیز موجود نبوده بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین شرعی و قانونی صادرشده دلیل و مدرکی که بتواند موجبات نقض آن را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و به رأی صادره از حیث صحت مبانی استدلال و رعایت تشریفات آیین دادرسی ایراد و اشکال وارد نمی باشد

بنابراین ضمن اعلام مردود بودن تـجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی در تاریخ 27/4/1392 ابلاغ و خانم ن.م. در تاریخ 12/5/1392 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.


نمونه رای عدول از طلاق توافقی »» رای دیوان عالی کشور »» رای شماره (۲)


اعتراض فرجام خواه خانم ن.م. نسبت به رأی شماره 188-29/2/1392 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی مغایرتی با موازین قانونی ندارد فلذا ضمن ردّ اعتراض مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده ارسال می گردد.


نمونه رای عدول از طلاق توافقی »» رای بدوی »» رای شماره (۲)


در تاریخ 30/10/91 آقای الف.ق. و خانم ز.الف. متفقاً دادخواستی به خواسته صدور حکم بر طلاق توافقی تقدیم نموده اند که در شعبه حقوقی شهرستان دالاهو ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد جلسه دادرسی در تاریخ 30/10/91 با حضور زوجین تشکیل گردید زوجه اظهار داشت اینجانب به علّت عدم تفاهم اخلاقی تقاضای متارکه دارم و کلیه حق وحقوق قانونی خود از قبیل نفقه و جهیزیه و مهریه و طلاجات را بذل فقط قرار بر این شده که ماهیانه به مدت 5 سال یک چهارم از حقوق خود را به اینجانبه پرداخت نماید حضانت پسر مشترک بنام الف. 7 ساله را به پدرش واگذار می نمایم و در حال حاضر نیز حامله نمی باشم.

زوج اظهار داشت قبول دارم که به مدت 5 سال یک چهارم از حقوق خود را که هرچقدر باشد به وی پرداخت و حضانت فرزند پسرمان را عهده دار می باشم سپس دادگاه قـرار ارجـاع امر به داوری صادر و پس از وصول نظریه داوران دال بر عدم سازش طرفین سرانجام به موجب دادنامه شماره 717ـ 30/10/91 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط موردتوافق طرفین صادر نموده است نمونه رای عدول از طلاق توافقی

رأی صادره در تاریخ مذکور به زوجین ابلاغ واقعی گردیده و نامبردگان اظهار داشتند نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارند و تقاضای اجرای حکم و معرفی به دفترخانه جهت طلاق نموده اند و متعاقباً دفتر دادگاه گواهی قطعیت دادنامه مذکور را صادر نموده است

در تاریخ 16/11/91 زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و طی لایحه اعتراضیه پیوست آن انصراف خود را از طلاق توافقی اعلام داشته است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 5 ـ 92 مورخ 10/1/92 با استدلال اینکه مبنای تقاضای اولیه طرفین طلاق توافقی بوده و اکنون زوجه از خواسته مذکور منصرف شده است و بر این اساس شرایطی هم که برای تحقق طلاق بین طرفین و عمدتاً بر مبنای گذشت زوجه از حقوق خود مقررشده معتبر و لازم الوفا نخواهد بود مگر آنکه زوج دعوی علی حده دیگری در این خصوص مطرح نموده و برابر مقررات مربوط به طلاق و عدم سازش رسیدگی و حکم صادر شود

لذا مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار ردّ دعوی (تقاضای) طلاق توافقی را صـادر نمـوده است. دادنـامه اخیرالذکر در تاریـخ 17/2/92 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 24/2/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.


نمونه رای عدول از طلاق توافقی »» رای دیوان عالی کشور »» رای شماره (۲)


فرجام خواهی آقای الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 5 ـ 92 مورخ 10/1/92 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار ردّ درخواست طلاق توافقی زوجین به لحاظ انصراف زوجه از طلاق صادر گردیده وارد و موجّه نیست زیرا اولاًـ زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی نموده اند و بر اساس توافق فی ما بین دادنامه بدوی انشاء گردیده است و تا زمانی که دادنامه صادره به قطعیت نرسیده باشد عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر می باشد.

ثانیاًـ اگرچه دادنامه بدوی به زوجین ابلاغ واقعی گردیده و هر یک اعلام داشته اند نسبت به آن اعتراضی ندارند ولی چون اعلام عدم اعتراض نسبت به رأی صادره به معنای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نبوده و تا زمانی که مهلت تجدیدنظرخواهی منقضی نشده هر یک از زوجین علی رغم اعلام عدم اعتراض خود نسبت به رأی صادره حق دارند نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمایند

بنابراین دادخواست تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی که در مهلت قانونی تقدیم گردیده قابلیت پذیرش را داشته و ازاین رو اقدام مرجع محترم تجدیدنظر در استماع و رسیدگی به دعوی تجدیدنظر مطروحه فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد. نمونه رای عدول از طلاق توافقی

بنا به مـراتب اشعـاری نـظر به اینکه زوجه در مقـام اعـتراض به دادنامه بدوی که بر اساس توافق طرفین حکم طلاق توافقی صادر گردیده با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی از توافق سابق خود با زوج جهت اجرای صیغه طلاق توافقی عدول نموده و بالصراحه انصراف خود را از طلاق اعلام داشته است و با انصراف زوجه از طلاق و عدول از توافق سابق خود با زوج در خصوص مورد قانوناً موجبات طلاق توافقی منتفی خواهد بود

بنابراین دادنامه فرجام خواسته که متضمّن این معنا بوده موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که بمبانی و اساس دادنامه معترضٌ عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ اعتراض فرجام خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.