1/5 - (1 امتیاز)

مقدمه ای بر نمونه دادخواست مهر و موم ترکه


در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه دادخواست مهر و موم ترکه را برای شما عزیران ارائه دهیم. در مقاله « تقسیم ترکه » به تفصیل درباره ترکه و سهم الارث صحبت کردیم . همچنین گفتیم که سهم الارث طبقه اول و دوم و سوم چگونه تقسیم خواهد شد.

همچنین در مقاله « مهر و موم ترکه » گفتیم که مهر و موم ترکه یکی از روش های نگهداری ترکه است. در واقع اولین اقدامی که در اداره امور ترکه باید به عمل آید نگهداری ترکه است .

نگهداری ترکه به وسیله دو عمل انجام می گیرد :۱- مهر و موم کردن ، ۲- تحریر ترکه . که در این مقاله قصد داریم چند نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ارائه نماییم.


 


مراحل تنظیم نمونه دادخواست مهر و موم ترکه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست مهر و موم ترکه به درخواست زوجه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنارفع مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواستکپی مصدق: ۱۔ گواهی انحصار وراثت شماره …… صادره از شعبه … دادگاه عمومی ۲- قرار مهر و موم و تحرير تر که شماره صادره از شعبه … دادگاه عمومی

ریاست محترم مجتمع قضایی …………

با سلام و احترام به استحضار می رساند متعاقب فوت شادروان ……. فرزند …….. مورث قانونی در تاریخ ……… در محل اقامت دائمی خود در ……………………………… آقای / خانم ………….. به عنوان ورثه نامبرده ، درخواست مهر و موم و تحریر ترکه را از شعبه ……… دادگاه عمومی مطرح و با توفیق اخذ قرار شماره ………. ماترک آن مرحوم ……………. مهر و موم و تحریر می گردد. نظر به اینکه سایر ورثه در جریان انجام امور اصلاحی و سازش هستیم. در ضمن اموال مهر و موم شده اموال ضایع شدنی، سريع الفساد بود. و احتمال متعلق به غیر بودن اموال وجود دارد مستند به ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی رفع مهر و موم اجرا شده شماره ………… از ماترک آن شادروان که در تاریخ …………… به عمل آمده است مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواستکپی مصدق: ۱- گواهی انحصار وراثت شماره …….. صادره از شعبه ……… دادگاه عمومی ۲- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی …………

با سلام و احترام به استحضار می رساند شادروان ……….. فرزند ………… مورث قانونی در تاریخ ……….. در محل اقامت دائمی خود ………… در گذشته اند و اینجانب به شماره شناسنامه ………… و خوانده به ترتیب به شماره های شناسنامه ………… ورثه حين الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره ………… مورخ …….. صادره از شعبه ……… مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه لازم است ماترک صورت برداری گردد و بیم حیف و میل آن تا قبل از صورت برداری می رود، فلذا به استناد مواد ۱۶۷، ۱۷۵، ۲۰۶، ۳۰۰، ۳۱۷ قانون امور حسبی صدور قرار مهر و موم ترکه و سپس تحریر و صورت برداری و تقسیم آن فی مابین ورثه طبق گواهی انحصار وراثت فوق الذکر مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای مهر و موم ترکه مرحوم ………. وفق مواد ۲۰۶ و ۱۶۶ به بعد قانون امور حسبی به شرح متن دادخواست
دلايل و منضمات دادخواست ١- تصویر مصدق گواهی حصر وراثت ۲- تصویر مصدق رسید شارژ آپارتمان متعلق به مرحوم ……….. منضمات: وکالتنامه همراه با تمبر

ریاست محترم مجتمع قضایی …………

با سلام و احترام به استحضار می رساند در خصوص دادخواست تقدیمی بیان می دارد موكل احد از وراث مرحوم ………….. است که پیش از این در تاریخ ……………. فوت نموده است و گواهی حصر وراثت از مرجع ذی صلاح صادر گردیده است. اکنون در جهت حفظ ترکه باقیمانده از متوفی مستند به مواد ۲۰۶ و ۱۶۶ به بعد از قانون امور حسبی تقاضای داریم احد از اعضای آن شورا در محل اقامت متوفی حاضر، از اموال موجود صورت برداری و در قالب تحریر ترکه حکم مقتضی صادر گردد. باشد که کلیه اموال منقول و غیر منقول مشخص و سپس عمليات مهر و موم آغاز گردد به نحوی که توجه به اموال موجود در محل، كلیه آنچه از شخص متوفی باقی مانده است در محل مناسب نگهداری و مهر و موم گردد و در صورت نیاز تعيين امین یا حافظ از سوی آن شورا صورت پذیرد. محل اقامت متوفی به آدرس: …………………………………………. بوده و با توجه به پرداخت هزینه های آپارتمانی که رسید آن پیوست این دادخواست است، تصرف متوفی نسبت به اموال موجود در آن محل قطعی و مسلم است که این تصرف نشانه مالکیت متوفی و پس از فوت نشانگر انتقال چنین مالکیتی است. پیشاپیش از بذل توجه آن مقام محترم کمال تشکر و امتنان را داشته و نظر به فوریت امر و بیم تعدی و تجاوز سایرین (وراث همسایگان و غیره) تقاضای جری تشریفات خارج از نوبت قانونی و اقدامات فوری قضایی را داریم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای رسیدگی مبنی بر تحریر و مهر و موم ترکه به استناد مواد ۱۶۷، ۱۷۵ و ۲۰۶ قانون امور حسبی
دلايل و منضمات دادخواست۱- فرم وکالتنامه ۲- کپی مصدق گواهی انحصار وراثت مورخ ………….. ۳کپی مصدق گواهی انحصار وراثت مورخ …………… ۴- کپی مصدق سند رسمی وکالتی شماره ………..

ریاست محترم مجتمع قضایی …………

با سلام و احترام اینجانب ………………. به وکالت از سوی موکلین به استحضار عالی می رساند مرحوم ……………. فرزند ………. در تاریخ …………… فوت نموده است و موکلان فوق و مرحوم …………….. گواهی انحصار وراثت صادره مورخ …………… ورثه حين الفوت آن مرحوم بوده اند که قبل از تحریر و تقسیم ترکه ………….. در تاریخ …………… فوت می نماید و مطابق گواهی حصر وراثت مورخ ………………. خواندگان بالا و موكله ردیف دوم (مادر وی) ورثه حين الفوت آن مرحوم می باشند، نظر به اینکه ترکه مرحوم …………… تحریر و تقسیم نگردیده بوده و خواندگان بالا از ماترک آن مرحوم بالواسطه پدرشان (مرحوم …………….) استفاده می نمایند و بیم حیف و میل ترکه تا قبل از صورت برداری می رود، تقاضای تحریر ترکه مرحوم …………. و سپس با توجه به اینکه موكله ردیف دوم احدی از وراث مرحوم ………… می باشد، تقاضای مهر و موم و تحریر ترکه آن مرحوم را نیز دارد که لیست ترکه مرحوم …………… و ………… به شرح پیوست تقدیم می گردد. علیهذا به استناد مواد ۱۶۷، ۱۷۵ و ۲۰۶ قانون امور حسبی صدور قرار مهر و موم و سپس تحریر ترکه آن مرحومان از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور قرار مهر و موم ترکه متوفی …………..
دلايل و منضمات دادخواست۱رونوشت گواهی فوت ۲- رونوشت گواهی انحصار وراثت ۳- رونوشت شناسنامه خواهان و خواندگان

ریاست محترم مجتمع قضایی …………

با سلام و احترام با تقدیم این دادخواست و ضمایم پیوست آن به استحضار عالی می رساند: شادروان ………….. مورث اینجانبان خواهانها و خواندگان مطابق گواهی فوت پیوست دادخواست به رحمت ایزدی رفته و ماترک منقول و غیر منقول از ایشان به جای مانده است، چون خوانندگان در صدد حیف و میل ماترک هستند، بدین وسیله با تقدیم این دادخواست و با استناد مواد ۲۰۶، ۱۷۴، ۱۶۷ و ۲۰۷ قانون امور حسبی تقاضای رسیدگی و صدور قرار مهر و موم، تحریر ترکه متوفی را از محضر دادگاه دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي