نمونه دادخواست ملاقات فرزند


نمونه دادخواست ملاقات فرزند موضوعی است که در این مطلب پیش روی شماست. همانطور که می دانید حضانت فرزند پسر و دختر تا ۷ سالگی با مادر است و حضانت دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی و پسر نیز از۷ سالگی تا ۱۵ سالگی با پدر می باشد.

اما قانون گذار در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده به درستی دست قاضی را باز گذاشته است که با توجه به مصلحت طفل حضانت را مشخص و تعیین نماید یعنی ملاک حضانت برای دادگاه بایستی مصلحت طفل باشد.

اما متاسفانه قانون حضانت را فقط تا سن بلوغ دانسته است و بعد از آن را به سکوت برگزار کرده است و به این منزله است که خود فرزند می تواند انتخاب کند که با پدر باشد و یا مادر!

بدیهی است که طرفی که حضانت فرزند با او نیست حق ملاقات فرزند را دارد و می تواند فرزندش را ملاقات نماید. توجه داشته باشید آنچه گفته شد فقط مربوط به بعد از طلاق نیست چه بسا که هنوز کار به دادگاه و طلاق نرسیده باشد ولی زوجین جدا از هم زندگی کنند.

اما اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه (ارائه نمونه دادخواست ملاقات فرزند از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقاضای ملاقات فرزند کند. در این راستا می تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند.

پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. اما بر طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است.

ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.»

ماده ۴۰ قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که: «هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد؛ حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود.»

باید توجه داشت که ماده ۴۰ پیش گفته که به دادگاه اجازه بازداشت هر کسی که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد فرزند می شود را داده است در مورد ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات فرزند اجرا نمی شود.

 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۹۲-۱۶۱۹/۵۰۳-۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۱/۵ جواب داده است که ضمانت اجرای مندرج در ماده۴۰ قانون حمایت خانواده مختص حکم است و نه دستور موقت که در قالب قرار صادر می شود و نهایت زمانی بازداشت تا زمانی است که علت بازداشت مرتفع گردد.

مقدمه ای بر نمونه دادخواست ملاقات فرزند


همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست ملاقات فرزند را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست ملاقات فرزند


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ملاقات فرزند دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست ملاقات فرزند ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن استدعای رسیدگی و صدور حکم راجع به تعیین اوقات، زمان و مکان و بهای آن ملاقات فرزند مشترک اناث به نام «………….» متولد ………..
دلايل و منضمات دادخواست۱- وکالت نامه ملصق به تمبر قانونی به شماره ………..، ۲- فتوکپی مصدق نکاح نامه به شماره ……… مورخ ………..، ۳فتوکپی مصدق دادخواست شناسنامه زوج
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: وفق مندرجات نکاحنامه رسمی به شماره ترتیب ………… مورخ …………… «خانم ……………» در علقه زوجیت دائم «آقای ……………..» واقع، حاصل این وصلت فرزند مشترک اناث به نام ……….. متولد ……….می باشد.

با لحاظ عدم تفاهم زوجین که منجر به حدوث اختلاف گردیده، زوجه زندگی مشترک را ترک و در منزل پدری واقع در شهرستان ……… خیابان …………، مجتمع ……………، واحد …… زندگی می نماید، نظر به اینکه زوجین در حال حاضر به لحاظ وضعیت حادث شده، جدا از هم زندگی می کنند ایضا فرزند مشترک به نام «……….» نزد خوانده می باشد.

مع الوصف خوانده به دلایل واهی مانع ملاقات موكل با فرزند خود می شود؛ علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته استدعای رسیدگی دایر بر اصدار حكم راجع به تعیین اوقات ملاقات و زمان و مکان آن مستند به ماده ۱۱۷۴ (ق.م) را دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ملاقات فرزند ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنحکم به ملاقات فرزند مشترک – بدوأ تقاضای صدور دستور موقت تعیین خواسته مبنی بر ملاقات و دیدار فرزند مشترک توسط موکله و سپس تقاضای و بهای آن صدور حکم مبنی بر حق ملاقات فرزند مشترک و تعیین زمان و مکان ملاقات به شرح مندرج در متن دادخواست
دلايل و منضمات دادخواست۱- اصل وکالتنامه ممهور به تمبر مالیاتی، ۲- کپی مصدق سند ازدواج،  ۳- کپی مصدق شناسنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله به موجب سند ازدواج شماره …………… به تاریخ ………….. در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ….. حوزه ثبتی تهران به عقد ازدواج دائم خوانده در آمده اند که ثمره آن یک فرزند پسر …… ساله به نام ………… متجاوز از ۱۶ ماه است که متعاقب ایراد ضرب و جرح عمدی موكله توسط خوانده، وی منزل مشترک را ترک نموده، و در منزل پدری خود سر می برند و در این مدت خوانده مانع ملاقات موكله با فرزند مشترک گردیده اند.

حال تقاضا دارد در ابتدا به جهت بی قراری و اشتیاق بی حد و حصر مادر جهت ملاقات فرزند مشترک و به لحاظ امر دستور موقت به دیدار و ملاقات فرزند مشترک صادر نموده و سپس بنا به تجویز مقرره در ۱۱ قانون مدنی در خصوص حق ملاقات فرزند مشترک و تعیین زمان و مکان و چگونگی ملاقات حکم مقتضی صادر و امر به ابلاغ فرمایید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ملاقات فرزند ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن الزام خوانده به اجازه ملاقات فرزندان مشترک وفق توافق حاصله در طلاق نامه
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق طلاق نامه،  ۲- فتوکپی شناسنامه خواهان، ٣- فتوکپی شناسنامه فرزندان

 

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانب (خواهان) مطابق با طلاق نامه شماره …….. صادره از شعبه …….. به تاریخ ……. از خوانده جدا گردیده ام و از طرف دادگاه جهت ملاقات فرزندان مشترک به نامهای …….. و ……. روزهای ……… تعیین گردیده است.

اما مدتی است که خوانده از ملاقات اینجانب با فرزندانم جلوگیری به عمل می آورد. با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته بر الزام خوانده به ملاقات فرزندانم را مطابق با موازین قانونی را از دادگاه محترم دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ملاقات فرزند ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای ملاقات فرزند بدوا صدور دستور موقت
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق سند ازدواج، ۲- فتوکپی مصدق شناسنامه 
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانب به موجب سند ازدواج شماره ……. دفترخانه شماره ……. شهرستان …… با خوانده ازدواج نمودم. که حاصل آن …… فرزند …… ساله به نام ……. و …….. می باشد.

اکنون بین ما متارکه و طلاق واقع شده که طلاق نامه به پیوست است و فرزند مشترکمان نزد خوانده بسر می برد و برای اینجانب وقت ملاقات تعیین نشده است. علیهذا، ضمن تقاضای رسیدگی به صدور دستور موقت برای ملاقات، تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین اوقات ملاقات و زمان و مکان آن با عنایت به ماده ۱۱۷۴ قانونی مدنی را دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ملاقات فرزند ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای ملاقات فرزند بدوا تقاضای دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند
دلايل و منضمات دادخواست۱- شناسنامه مادر، ۲- کارت ملی مادر، ۳- وكالتنامه وکیل
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: خواهان و خوانده به جهت مشکلاتی که با یکدیگر داشته در حال حاضر جدا از یکدیگر زندگی می کنند و این در حالی است که طرفین دارای یک فرزند مشترک دختر 8 ساله می باشند که در حال حاضر نزد خوانده می باشد و از ملاقات مادر با فرزند ممانعت می نماید لذا به استناد ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر ملاقات خواهان به عنوان مادر در هفته ۲۴ ساعت را خواهانم. ضمنا بدوا تقاضای صدور دستور موقت در این خصوص را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ملاقات فرزند ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم مبنی بر ملاقات فرزند و بدوا دستور موقت و بهای آن
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق رونوشت سند ازدواج، ۲- کپی مصدق شناسنامه و کارت دادخواست ملی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: ١- موكل بنده در تاریخ ……….. به موجب سند نکاحيه شماره ……….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ………. با خوانده ازدواج نموده است که ثمره این ازدواج یک فرزند پسر ۲۱ ماهه به نام ……… میباشد. ۲- در حال حاضر به لحاظ اختلاف موجود موکل و خوانده به صورت متارکه زندگی می کنند و فرزند مشترک نزد خوانده میباشد. ٣- نظر به اینکه موکل مطابق قانون حق ملاقات فرزند را دارد و از طرفی خوانده مانع ملاقات وی با فرزندش می شود مستند به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین اوقات ملاقات و زمان و مکان و همین طور بدوا دستور موقت مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ملاقات فرزند ( نمونه ۷)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتمهید ملاقات فرزندان مشترک در مكان معين و زمان مشخص با آرامش
دلايل و منضمات دادخواست۱- عقدنامه، ۲- حکم طلاق
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب با خوانده به استناد کپی مصدق سند ازدواج شماره ……… مورخ …….. عقد ازدواج دائمی در دفترخانه ……… منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج ۴ فرزند پسر و دختر به اسامی ………….. می باشد. نظر به وقوع طلاق فیمابین اینجانبان در دفترخانه شماره ……… طی سند طلاق شماره ……….. مورخ ………. مستند به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی صدور حکم محکومیت خوانده به تمهید ملاقات فرزندان مذکور در زمان و مکان مناسب همگی آنها با هم نظارت مددکار اجتماعی به دور از هرگونه تشنج در حق اینجانب مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي