به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست حکم رشد


پیش از اینکه به ارائه نمونه دادخواست حکم رشد بپردازیم بایستی درباره قوانین حکم رشد و مواردی که فرد می تواند درخواست صدور حکم رشد داشته باشد صحبت نماییم.


نحوه صدور حکم رشد


پیش از تنظیم نمونه دادخواست حکم رشد بایستی بدانید که در چه مواردی می توان درخواست صدور حکم رشد ارائه داد. هر یک از افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، محجور محسوب می گردند و از تصرف در اموال خود ممنوع می باشند.

در واقع محجور کسی است که صاحب حق می باشد اما توانایی استفاده از حق خود را ندارد.

بطور کلی می توان گفت که تمامی انسان ها در دوره کودکی خود از تصرف در اموال خود ممنوع هستند و می بایست این دوران طی گردد تا یک فرد بالغ و رشید محسوب شوند.

گاهی اوقات ممکن است که افراد با وجود اینکه به سن بلوغ رسیده باشند اما باز هم توانایی اداره امور خود را نداشته باشند و همچنان محجور محسوب شوند.

برای اینکه صغیر، از حجر خارج شود، رسیدن به سن بلوغ شرط نیست بلکه باید رشد او نیز ثابت شود.

بنابراین برای اینکه یک صغیر از حجر خارج شود و محجور محسوب نشود، می بایست بلوغ و رشد او احراز گردد.

رشد به معنای این است که شخص توانایی استفاده و اداره اموال خود را به نحو عقلانی داشته باشد و از اموال خود به طرز صحیحی بهره برداری نماید.

سن بلوغ در پسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد.

با توجه به مواد قانونی می توان اینگونه بیان نمود که صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی مثل شهادت دادن و … می تواند بطور مستقل عمل نماید اما در امور مالی باید رشد او احراز گردد. و فرد مورد نظر باید با تنظیم نمونه دادخواست حکم رشد از دادگاه محترم حکم رشد خود را دریافت نماید.

بنابراین در رویه دادگاهها و سایر محاکم و ادارات، رسیدن به سن ١٨ سالگی را سن رشد می دانند و افراد زیر ١٨ سال چنانچه حکم رشد داشته باشند، رشید محسوب می شوند.


مراحل صدور حکم رشد


متقاضی حکم رشد برای اینکه از دادگاه محل اقامت خود (اداره امور سرپرستی) حکم رشد بگیرد، می بایست دو عدد فتوکپی از صفحه اول شناسنامه خود را ضمیمه  نمونه دادخواست حکم رشد خود نماید که بطرفیت دادستان، تقدیم دادگاه می نماید.

دادستان میتواند پرونده را به دادرس خود یا هر یک از قضات ارجاع نماید. پرونده بعد از ثبت کل، به نظر رئیس یا دادرس شعبه ای که پرونده از طرف رییس حوزه قضایی به او ارجاع شده رسیده و بعد از ثبت شعبه با تعیین وقت نزدیک از خواهان جهت رسیدگی دعوت بعمل می آید.

قاضی دادگاه میتواند در اولین روز تقدیم دادخواست حکم رشد ، خواهان را به پزشکی قانونی جهت اظهارنظر مبنی بر گواهی رشد معرفی نماید.

خواهان معرفی نامه را از دادگاه به پزشکی قانونی برده و بعد از اعلام نظر پزشکی قانونی، گواهی مربوطه را به دادگاه تحویل می دهد. در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل جلسه می دهد و قاضی با پرسش سوالاتی سعی در احراز رشد یا عدم احراز رشد خواهان می کند.

اگر رشد خواهان احراز شود، رای به رشد خواهان و در صورت عدم احراز، رد درخواست رشد صادر می گردد.

نمونه دادخواست حکم رشد ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم رشد
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر مصدق شناسنامه خواهان ۲- تصویر مصدق گواهی پزشکی قانونی

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

احتراما باستحضار می رساند اینجانب …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… کد ملی ……. بموجب مدارک سجلی تقدیمی در تاریخ ….… به دنیا آمده ام.

بنابر شرایط موجود، سن اینجانب بیش از ١۵ سال تمام قمری است و بنده از تمام جهات اعم از عقلی و جسمی به میزان رشد کافی رسیده ام و بنابراین یقین دارم که شخصا می توانم به اداره امور و اموال خود در تمامی زمینه های مالی یا غیرمالی بپردازم.

علی ایحال با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی تقاضای صدور حکم رشد، مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست حکم رشد ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور حکم رشد
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق شناسنامه ۲- دو قطعه عکس

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام نظر به وکالت اینجانب از آقای …….. به استحضار می رساند: موکل دارای ۱۷ سال تمام قمری می باشد که در مورخ ………. متولد شده اند و به رشد جسمانی و عقلانی برای مداخله در امور مالی خویش رسیده اند و قدرت اداره کردن مسائل مالی خویش را دارند لذا به استناد ماده ۱۲۱۰ از قانون مدنی تقاضای صدور حکم رشد موکل مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي