1.5/5 - (2 امتیاز)

نمونه دادخواست انحصار وراثت


نمونه دادخواست انحصار وراثت از مواردی است که متقاضی زیادی دارد. چنانچه قصد صدور گواهی انحصار وراثت را از دادگاه محترم خواستارید و نمی دانید که چگونه دادخواست انحصار وراثت را تنظیم نمایید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « دادخواست تقسیم ترکه » به تفصیل به ذکر شرایطی پرداختیم که هر یک از وراث متوفی لازم است بدانند. اطلاعاتی مانند تعریف ترکه و تقسیم ارث در صورت بدهکار بودن متوفی و قوانین لازم برای ارائه دادخواست تقسیم سهم الارث از نمونه موضوعاتی است که در مقاله مذکور ارائه شده است.

همان طور که می دانید برای انجام هر امر حقوقی ابتدا بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست انحصار وراثت را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست انحصار وراثت


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست انحصار وراثت دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.


نمونه دادخواست انحصار وراثت ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور گواهی انحصار وراثت به شرح متن دادخواست
دلايل و منضمات دادخواست1- وكالتنامه ۲- اصل گواهی فوت ۳- اصل استشهادیه رسمی  ۴- اصل گواهی مالیات بر ارث ۵- کپی شناسنامه وراث

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند آقای ……… دارای شناسنامه شماره …….. صادره از ……… طبق گواهی فوق پیوست دادخواست در تاریخ ۱۳۹۰/ ۵ /۱ به رحمت ایزدی پیوسته و وراث حين الفوت آن روانشاد عبارتند از:

١- خانم ………. فرزند ….. دارای شناسنامه شماره …….. صادره از …….. متولد ……. (همسر متوفی)

۲- آقای …….. فرزند ……… دارای شناسنامه شماره ……… صادره از …….. متولد ……… (پسر متوفی)

٣- خانم ……… فرزند ………… دارای شناسنامه شماره ……… صادره از …….. متولد ………. (دختر متوفی)

۴- خانم ………. فرزند ……….. دارای شناسنامه شماره ……. صادره از …….. متولد …….. (مادر متوفی)

علیهذا با عنایت به مطالب فوق صدور گواهی انحصار وراثت را از ریاست محترم شورا استدعا می نماید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحصار وراثت ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور گواهی انحصار وراثت به شرح متن دادخواست
دلايل و منضمات دادخواست1- وكالتنامه ۲- اصل گواهی فوت ۳- اصل استشهادیه رسمی  ۴- اصل گواهی مالیات بر ارث ۵- کپی شناسنامه وراث

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند مرحوم آقای …….. فرزند ……. به شناسنامه شماره ……… به تاریخ تولد ……… در تاریخ ۱۳۸۰/ ۸ / ۲۳ در آخرین اقامتگاه خود ……… به رحمت ایزدی پیوست.

وراث حين الفوت وی به قید انحصار عبارتند از:

۱- خانم ……… به شماره شناسنامه ……… صادره از شهرستان …….. همسر

۲- خانم …….. به شماره شناسنامه ……… صادره از شهرستان …….. (دختره)

٣- خانم ……….. به شماره شناسنامه ………. صادره از شهرستان ……… (دختر)

بنا به مراتب با تقدیم مدارک لازم صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

در ضمن وراث ردیف دوم و سوم از سپردن اصل شناسنامه خود خودداری نموده که در صورت لزوم گواهی صادر تا با مراجعه به سازمان ثبت احوال و آمار ……… رونوشت سند سجلی نامبرده اخذ و تقدیم شود.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحصار وراثت ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور گواهی انحصار وراثت به شرح متن دادخواست
دلايل و منضمات دادخواست1- وكالتنامه ۲- اصل گواهی فوت ۳- اصل استشهادیه رسمی  ۴- اصل گواهی مالیات بر ارث ۵- کپی شناسنامه وراث

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام ضمن تقدیم مدارک و مستندات پیوست به استحضار می رساند حسب مفاد گواهی فوت صادره به شماره ……. روانشاد …… فرزند …….. متولد ……… به شناسنامه شماره …….. و شماره ملی ……… صادره از تهران در تاریخ ۱۳۹۰/ ۱ / ۶ در اقامتگاه دائمی خود در تهران فوت نموده و وراثت حين الفوت نامبرده عبارتند از:

١- خانم ………. فرزند ……. به شناسنامه شماره ……… و کد ملی ……… صادره از تهران

۲- آقای ………. فرزند …….. به شماره ملی …….. صادره از …….

٣- خانم ………. به شماره ملی ……… صادره از ………..

۴- خانم ………. فرزند …………. به شناسنامه شماره …….. و شماره ملی ……. صادره از …………

اینک با عنایت به مراتب فوق صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست. در پایان لازم به توضیح می داند که متوفی جزء اقلیت زرتشتی بوده اند.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحصار وراثت ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور گواهی انحصار وراثت به شرح متن دادخواست
دلايل و منضمات دادخواست1- وكالتنامه ۲- اصل گواهی فوت ۳- اصل استشهادیه رسمی  ۴- اصل گواهی مالیات بر ارث ۵- کپی شناسنامه وراث

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند که مرحوم یادگار ……… فرزند ……..، دارنده شناسنامه شماره …. صادره از تهران در تاریخ ۱۳۷۵/ ۱۱ / ۱۸ در شهر …… کشور سوئیس فوت نموده و تنها ورثه حين الفوت ایشان پدر و مادر آن مرحوم به شرح ذیل می باشند.

۱- آقای ………..، فرزند ……….، دارنده شناسنامه شماره ………. صادره از …..، پدر

۲- خانم ………….، فرزند …………..، دارنده شناسنامه شماره ………. صادره از ………، مادر

خواهشمند است صحت مشخصات احوال شخصیه مرحوم ……… یادگار ….. از اداره ثبت احوال حوزه مرکزی تهران استعلام و با توجه به اینکه متوفی و وراث ایشان همگی ارمنی و پیرو مذهب مسیحی گریگوری می باشند. نحوه تقسیم ماترک از شورای حل خلیفه گری ارامنه تهران استعلام گردد و متعاقبا نظر به مراتب فوق نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت آن مرحوم دستور مقتضی صادر فرمایند.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحصار وراثت ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور گواهی انحصار وراثت به شرح متن دادخواست
دلايل و منضمات دادخواست1- وكالتنامه ۲- اصل گواهی فوت ۳- اصل استشهادیه رسمی  ۴- اصل گواهی مالیات بر ارث ۵- کپی شناسنامه وراث

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند شادروان آقای  ………. فرزند …………، به شماره شناسنامه ………، صادره از ……….، متولد ۱۲۹۵، که معتقد به مذهب مسیحیت و از پیروان کلیسای ارامنه کاتولیک ایران بوده است، در تاریخ ۷۹/ ۱۰ / ۱۲ در ایالت کالیفرنیای آمریکا فوت نموده و وارث حين الفوت وی عبارتند از:

۱- خانم ………، به شماره شناسنامه ………. ، صادره از ……..، متولد ………، همسر

۲- آقای ………، به شماره شناسنامه ……..، صادره از ………..، متولد ……..، پسر

٣- خانم ………. ، به شماره شناسنامه ……..، صادره از ……….، متولد ………، دختر

۴- خانم ………..، به شماره شناسنامه ………، صادره از ………..، متولد ……..، دختر

لذا تقاضا دارد گواهی انحصار وراثت آن مرحوم را، مطابق قوانین مربوطه و قواعد ارث ارامنه کاتولیک تهران، صادر فرمایند. ضمنا آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در ایران، به نشانی تهران، میدان هفت تیر پلاک …….. می باشد.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست انحصار وراثت ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای صدور گواهی انحصار وراثت به شرح متن دادخواست
دلايل و منضمات دادخواست1- وكالتنامه ۲- اصل گواهی فوت ۳- اصل استشهادیه رسمی  ۴- اصل گواهی مالیات بر ارث ۵- کپی شناسنامه وراث

ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب دادگستری

با سلام و احترام به استحضار می رساند که مرحوم یادگار ……… فرزند ……..، دارنده شناسنامه شماره …. صادره از تهران در تاریخ ۱۳۷۵/ ۱۱ / ۱۸ در شهر …… کشور سوئیس فوت نموده و تنها ورثه حين الفوت ایشان پدر و مادر آن مرحوم به شرح ذیل می باشند.

۱- آقای ………..، فرزند ……….، دارنده شناسنامه شماره ………. صادره از …..، پدر

۲- خانم ………….، فرزند …………..، دارنده شناسنامه شماره ………. صادره از ………، مادر

خواهشمند است صحت مشخصات احوال شخصیه مرحوم ……… یادگار ….. از اداره ثبت احوال حوزه مرکزی تهران استعلام و با توجه به اینکه متوفی و وراث ایشان همگی ارمنی و پیرو مذهب مسیحی گریگوری می باشند. نحوه تقسیم ماترک از شورای حل خلیفه گری ارامنه تهران استعلام گردد و متعاقبا نظر به مراتب فوق نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت آن مرحوم دستور مقتضی صادر فرمایند.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي