5/5 - (1 امتیاز)

نمونه دادخواست اثبات زوجیت


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست اثبات زوجیت به افرادی که قصد دارند زوجیت خود را ثابت نمایند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست اثبات زوجیت نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

در مقاله « اثبات زوجیت » به تفصیل به این موضوع پرداخته و گفتیم که هرگاه مرد یا زن منکر وجود علقه زوجیت شود یا از وجود رابطه زوجیت به هر دلیل امتناع نماید، دعوای اثبات زوجیت توسط کسی که انکار علیه اوست مطرح می گردد.

به منظور طرح دعوای اثبات زوجیت، زن می تواند با تاکید بر میزان مهریه و انکار عقد توسط مرد و اسناد دیگری که اماره ای بر وجود رابطه زوجیت است با تقدیم دادخواست اثبات زوجیت به دادگاه خانواده صدور حکم بر اثبات زوجیت را خواستار گردد. البته این دعوا می تواند از جانب مرد نیز مطرح شود.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست اثبات زوجیت


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست اثبات زوجیت دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست اثبات زوجیت ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم بر اثبات رابطه زوجیت
دلايل و منضمات دادخواست ۱- فتوکپی مصدق عقدنامه مورخ ………، ۲- استشهادیه محلی، ۳- شهادت

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: با توجه به مدارک پیوست دادخواست، اینجانبه با خوانده آقای ……… فرزند ……… در تاریخ ……….. ازدواج موقت نموده ام لكن خوانده موصوف منکر وجود رابطه زوجیت بین ما گردیده است. خواهشمند است با توجه به ماده (۱) قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال ۱۳۱۱، حکم بر ثبوت واقعه ازدواج بین اینجانبه و خوانده را صادر و اعلام فرمائید.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اثبات زوجیت ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم بر اثبات رابطه زوجیت
دلايل و منضمات دادخواست ۱- فتوکپی مصدق عقدنامه مورخ ………، ۲- استشهادیه محلی، ۳- شهادت

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با حضور شهود در تاریخ …….… توسط آقای/خانم ……….. با جاری شدن صیغه عقد شرعی به نکاح دائم/موقت خوانده با مهریه …….… درآمده ام. پس از گذشت مدت ……… خوانده رابطه زوجیت را انکار می کنند و حاضر به ثبت رسمی ازدواج نیستند و از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود امتناع می کنند. لذا اینجانب با استناد به مدارک تقدیم شده از جمله شهادت شهود، گواهی عاقد و همچنین به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۲۲۰ و ۱۰۶۲ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت و ثبت این واقعه به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی را استدعا دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اثبات زوجیت ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن

صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت دائم

دلايل و منضمات دادخواست1ـ تصویر مصدق وکالتنامه دست‌نویس به وکالت خوانده جهت جاری کردن صیغه عقد  2ـ شهادت شهود 3ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

سلام علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق وکالتنامه دست‌نویس به وکالت خوانده جهت جاری کردن صیغه عقد، به عقد زوجیت دائم خوانده، در آمده است و علاوه بر آن، زوجیت دائم موکله با خوانده،  از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… به نشانی ………………..

ب) جناب آقای ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… به نشانی ………………..

ج) جناب آقای ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… به نشانی ………………..

د) جناب آقای ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… به نشانی ………………..

ثانیا”؛ با توجه به اینکه خوانده، منکر وجود رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خودش می‌باشد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر وجود رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و نامبرده، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت دائم، وفق ماده1 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اثبات زوجیت ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن

صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت موقت

دلايل و منضمات دادخواست

1ـ تصویر مصدق صیغه‌نامه مورخ …..  2ـ شهادت شهود  3ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

سلام علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق صیغه‌نامه مورخ … به عقد زوجیت موقت خوانده، در آمده است و علاوه بر آن، زوجیت موقت موکله با خوانده،  از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ثانیا”؛ با توجه به اینکه خوانده، منکر وجود رابطه زوجیت موقت فیمابین موکله و خودش می‌باشد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر وجود رابطه زوجیت منقطع فیمابین موکله و نامبرده، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت منقطع (موقت) وفق ماده1 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب1311

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست اثبات زوجیت ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم بر اثبات رابطه زوجیت
دلايل و منضمات دادخواست ۱- فتوکپی مصدق عقدنامه مورخ ………، ۲- استشهادیه محلی، ۳- شهادت

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

سلام علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق وکالتنامه دست‌نویس به وکالت خوانده جهت جاری کردن صیغه عقد، به عقد زوجیت دائم خوانده، در آمده است و علاوه بر آن، زوجیت دائم موکله با خوانده،  از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… به نشانی ………………..

ب) جناب آقای ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… به نشانی ………………..

ج) جناب آقای ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… به نشانی ………………..

د) جناب آقای ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… به نشانی ………………..

ثانیا”؛ با توجه به اینکه خوانده، منکر وجود رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خودش می‌باشد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر وجود رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و نامبرده، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت دائم، وفق ماده1 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي