به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست ابطال اجراییه


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه نمونه دادخواست ابطال اجراییه ( مالی و غیر مالی ) به افرادی که نیاز به راهنمایی و مشاوره در تنظیم دادخواست مذکور دارند یاری رسانیم. اما پیش از آن لازم است تا کمی درباره ابطال اجراییه مالی یا غیر مالی صحبت کنیم. پس با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.


عملیات اجرایی


پس از انقضای مهلت اجراییه یعنی مهلت ۱۰ روز مندرج در ماده ۳۴ عملیات اجرایی آغاز می شود که در انجام آن محکوم له مأمور اجرا را راهنمایی می کند اما حق دخالت در کار مأمور را ندارد.

این موضوع را ماده ۳۷ از قانون اجرای احکام اعلام میدارد. محكوم له می تواند طریق اجرای حکم را به مامور اجرا ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف مامور اجرا است ، دخالت نماید.

عملیات اجرایی با توجه به نوع محکوم به ، به انواع مختلفی تقسیم می شود.

ممکن است محکوم به مالی یا غیر مالی باشد و اجرای حکم در هر یک از این موارد با شرایط خاص صورت می گیرد ، حتی در جایی که محکوم به مالی است ممکن است مال منقول و یا غیر منقول باشد که باز هم نحوه اجرای حکم در این موارد متفاوت از یکدیگر می باشد لذا باید مورد به مورد بررسی و شرایط آن اعلام شود.


الف – عملیات اجرایی در احکام مالی


اموال به دو دسته کلی منقول و غیر منقول تقسیم می شوند ، اجرای حکم در هر مورد با شرایط خاص صورت می گیرد.

اما ماده ۴۲ از قانون اجرای احکام طبق یک حکم کلی اعلام می دارد: هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محكوم له ممکن باشد مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محكوم له می دهد.

بر اساس این ماده و با توجه به ماده ۲۷۸ قانون مدنی ، محکوم به در هر وضعیتی که باشد از سوی مأمور اجرا مورد مطالبه قرار می گیرد و اگر کسر و نقصانی در آن ایجاد شده باشد محكوم له با دادن دادخواست جبران ضرر و زیان ، می تواند حق خود را مطالبه کند .

اما چنانچه محکوم به تلف شود باید بر اساس حکم کلی ماده ۴۶ عمل کنیم : اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با توافق طرفین و در صورت عدم توافق به وسیله دادگاه معین و طبق مقررات این قانون از محكوم عليه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید .


ب- عملیات اجرایی در احکام غیرمالی


در مورد احکام غیر مالی نمی توان حکم کلی داد و باید موردی بررسی شود :


١. حکم خلع ید


پیش از ارائه نمونه دادخواست ابطال اجراییه بهتر است ابتدا مفهوم خلع ید و تفاوت آن با تخلیه ید را بدانیم . در دعوای خلع ید آن چیزی که مبنای بی حقی و ذی حقی طرفین قرار می گیرد مالکیت ملک مورد نزاع است.

یعنی دادگاه با تشخیص مالكيت هر یک از اصحاب و دعوی است که می تواند حکم صادر کند.

اما در دعوى تخليه يد مالکیت ملک مفروض عنه است هم خواهان قبول دارد که مالک است و هم خوانده ، اما دعوی بر سر ادامه تصرفات خوانده است یعنی خوانده با اجازه خواهان در ملک وی تصرف کرده اما این تصرف محدود به مدتی خاص بوده حال مدت تمام شده و خوانده ملک را تخلیه نمی کند اما در دعوى خلع ید از همان ابتدا دعوی بر سر مالک بودن یکی از طرفین است.

در مورد نحوه اجرای حکم خلع ید ماده ۴۳ اعلام میدارد : در مواردی که حکم خلع ید عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالك قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مثلا شخص مالک دو دانگ از شش دانگ خانه ای است و شخص X اقدام به تصرف این ملک می کند و چون ملک مشاع است مالک دو دانگ در واقع در تمام ذرات این خانه شریک است و به همین دلیل تنها راه اجرای صحیح حکم تخلیه کامل ملک است زیرا تنها در این حالت می تواند اطمینان حاصل شود که از ملک به طور کامل رفع تصرف شده است، ليکن بعد از تخلیه ملک تمام ملک ، در اختیار مالک دو دانگ قرار نمی گیرد بلکه وی به اندازه سهمش حق تصرف دارد.


۲. خلع ید از ملکی که در تصرف دیگری است


چنانچه هنگام تنظیم نمونه دادخواست ابطال اجراییه ، خلع ید از ملکی که در تصرف دیگری است به شرح ذیل انجام می شود:

برای اجرای چنین حکمی باید به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مراجعه کنیم. اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم عليه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائل هم ارائه نماید.

در این صورت مأمور اجرا یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتداری مراجعه نماید و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

بر اساس این ماده اگر به هنگام تخلیه ملک در تصرف شخصی غیر از محكوم عليه باشد مأمور اجرا باید بدون توجه به شخصیت متصرف ، آن را تخلیه کند زیرا حکم بر تخلیه ملک صادر شده و شخصیت متصرف مدنظر نبوده است.

هدف قانونگذار از قرار دادن این ماده جلوگیری از سوء استفاده در اجرای حکم بوده است چرا که متصرف می تواند قبل از اجرای حکم فورا ملک را تخلیه کرده آن را به تصرف شخص دیگری بدهد و اجرای حکم را با اشکال مواجه سازد و یا اینکه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره خود از آن خانه خلع ید کرده ولی افراد خانواده خود را در آن باقی می گذارد.

این ترتیب نسبت به اموال منقول هم اجرا می شود. مثلا اگر موضوع اجراییه تسلیم اتومبیل باشد که در تصرف فروشنده نبوده بلکه در تصرف شخص ثالث باشد مأمور اجرا آنرا از ثالث اخذ و به خریدار می دهد مگر اینکه مدعی حقی شود و آن حق را ثابت کند.


٣. وجود اموال از محكوم عليه یا ثالث در محل


چنانچه هنگام تنظیم نمونه دادخواست ابطال اجراییه ، اموال از محکوم علیه یا ثالث وجود داشته باشد به شرح ذیل اقدام می شود:

در این رابطه ماده ۴۵ اعلام می دارد : هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموال از محكوم عليه با شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد مأمور اجرا صورت تفصيل اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل میکند .

  • اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده می شود.
  • اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
  • در مورد سایر اموال ، مأمور اجرا آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و به حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد.

در مورد محصول زراعتی نیز باید گفت : اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محكوم عليه باید فورا محصول را بردارد والا مأمور اجرا اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را از محكوم عليه می گیرد .

هر گاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد محكوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محكوم عليه باقی گذارد و اجرت بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.


۴. موضوع نمونه دادخواست ابطال اجراییه ، به انجام رساندن کاری باشد


چنانچه هنگام تنظیم نمونه دادخواست ابطال اجراییه ، موضوع خواسته انجام عملی مثل تنظیم سند و یا کشیدن تابلو نقاشی و یا ساختن یک خانه و….باشد بایستی به روش زیر عمل کرد.

برخی از اعمال نیازمند و وابسته به شخصیت طرف نبوده و هر کس دیگری نیز میتواند آنرا انجام دهد.

مثلا اگر فروشنده حاضر به تنظیم سند رسمی نشود دادگاه شخصی را به نیابت جهت انتقال می فرستد. اما اگر موضوع عملیات انجام عمل باشد که وابسته به شخصیت طرف می باشد قابل نیابت نیست لذا دادگاه با تعیین جریمه برای هر روز تأخیر در اجرای عمل ، محكوم عليه را وادار به انجام عمل می کند .

این مطلب در ماده ۴۷ و تبصره این ماده از قانون اجرای احکام به چشم می خورد. باید توجه کرد که اگر عملیات اجرای حکم نیازمند هزینه هایی باشد، این هزینه ها از اموال محكوم عليه برداشته می شود .

ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مقرر می دارد : از اموال محكوم عليه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد ، در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایش باشد توقیف می گردد.


مدارک لازم برای تنظیم نمونه دادخواست ابطال اجراییه


برای تنظیم نمونه دادخواست ابطال اجراییه بایستی مدارکی را همراه با دادخواست به دادگاه مربوطه ارائه دهید. این مدارک عبارتند از :

1- تصوير مصدق اجرائيه (اختیاری)

2- تصوير مصدق سند انجام يا سقوط تعهد (اختیاری)

3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه دادرسي الزامي است.

*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- شماره پرونده استنادي. 3- تحقیقات محلی. 4- درخواست استعلام. 5- درخواست جلب نظر کارشناس. 6- معاینه محلی. 7- ساير دلايل و مستندات

نمونه دادخواست ابطال اجراییه


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست ابطال اجراییه به افرادی که ابطال اجراییه نکاح دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست ابطال اجراییه نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست ابطال اجراییه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست ابطال اجراییه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست ابطال اجراییه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنابطال اجراییه
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر مصدق اجراییه تصویر ۲- مصدق سند انجام یا سقوط تعهد

ریاست محترم دادگاه حقوقی ………

با سلام احتراماً به استحضار میرساند:با توجه به مستندات ابرازي بر اساس درخواست خوانده اجراییه ثبتی مبنی بر ………………….. موضوع سندرسمی /چک /اظهارنامه شماره ……….. مورخ ………… صادر گردیده لیکن به لحاظ ……………….. صدور اجرائیه و دستور اجراء بر خلاف قانون بوده لذا از دادگاه محترم تقاضا دارد با رسیدگی به موضوع حکم بر ابطال اجرائیه مذکور صادر گردد .ضمنا باعنایتبه اینکه ادامه عملیات اجرایی ضرر غیر قابل جبرانی را براي اینجانب به همراه خواهد داشت لذا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیز مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال اجراییه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنابطال اجراییه غیر مالی
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر مصدق اجراییه ۲- تصویر مصدق سند انجام یا سقوط تعهد

ریاست محترم دادگاه حقوقی ………

با سلام احتراماً به استحضار میرساند:با توجه به مستندات ابرازي بر اساس درخواست خوانده اجرائیه ثبتی مبنی بر ……………………… موضوع سند رسمی شماره ……….. مورخ …………. صادر گردیده لیکن به لحاظ ……………………. صدور اجرائیه و دستور اجراء بر خلاف قانون بوده لذا از دادگاه محترم تقاضا دارد با رسیدگی به موضوع حکم بر ابطال اجرائیه مذکور صادر گردد .ضمنا باعنایتبه اینکه ادامه عملیات اجرایی ضرر غیر قابل جبرانی را براي اینجانب به همراه خواهد داشت لذا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیز مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست ابطال اجراییه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- ابطال قرارداد (مالی) (به شماره …… مورخ ………. به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به ………. ریال۲- ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است)(اداره چهارم اجرایی به شماره پرونده ………….) به مبلغ ……….. ریال۳- ابطال چک (چک به شماره ……… بانک ……… ایران)
دلايل و منضمات دادخواست1- سایر دلایل و مستندات 2- برگ لازم الاجرا-سازمان اداره ثبت اسناد و املاک کشور به شماره …… مورخ ………. 3- قرارداد شماره …………. مورخ ……….. 4- کپی مصدق چک به شماره ………… مورخ 5- وکالت نامه به شماره ……….. مورخ …………. میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ………… ریال باطل شد.
ریاست محترم دادگاه حقوقی ………

با سلام و احترام؛

به استحضار عالی می رساند موکل با معرفی خوانده ردیف دوم که مدیر عامل شرکت…… می باشد اقدام به اخذ وام به مبلغ ……….. میلیون تومان از بانک ……… شعبه …………. نموده و ملک متعلق به خود را در رهن بانک گذاشته است.با توجه به اینکه گیرنده وام در ابتدا شرکت …….. بود موکل همزمان یک فقره چک به مبلغ ……. میلیون تومان به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در اختیار ایشان قرار داده و در این راستا جهت قانونی و مشروع جلوه دادن اخذ وام و سود دریافتی از موکل به پیشنهاد آقای ………. یک قرارداد صوری بین موکل و شرکت فوق الذکر منعقد شده است لازم به توضیح است که آقای ………. و خانم ………. در این شرکت صاحب امضا می باشند.

پس از گذشت دوره بازپرداخت وام موکل به بانک مراجعه و با پرداخت سود دوره اقدام به تمدید وام به نحو قانونی به نام خود نموده است.

طبیعتاً با توجه به اینکه دارنده وام و نیز وثیقه گذار خود موکل می باشد بقاء چک تضمینی نزد خود خوانده ردیف دوم خالی از وجه بوده اما ایشان نه تنها ایشان بعد از بارها اخطار  و ارسال اظهارنامه چک را به موکل عودت نداده بلکه آن را به شخص ثالثی از کارمندتن خود به نام آقای ………. خوانده ردیف چهارم منتقل کرده و ایشان نیز بدون اعتنا به متن چک که عبارت جهت تضمین قرارداد ذکر شده از طریق اداره اجراییات ثبت وجه آن را مطالبه و موکل را جهت ایجاد فشار برای پرداخت، ممنوع الخروج کرده است.حال با توجه به اینکه اولاً قرارداد مذکور صوری بوده ثانیاً بقاء چک نزد خواندگان خالی از وجه است و ثالثاً خوانده ردیف چهارم جهت درخواست صدور اجراییه غیرقانونی بوده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد و ابطال اجراییه و ابطال چک و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی موکل مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي