به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز داروخانه نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز داروخانهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز داروخانه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

4401334/03/29ماده 1-دانلود

کمیسیون ماده 20

4421367/11/23همهدانلود

آئین نامه تاسیس داروخانه ها

30100661393/12/05ماده 1-4دانلود
فرآیند صدور مجوز
 


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز داروخانه


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
سابقه فعالیت100301
موافقت کمیسیون ماده 20100601
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس100618
اخذ شرایط جمعیتی برای تاسیس100619

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تاسیس داروخانه ها

30100661393/12/05ماده 1-4دانلود

ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها

30100731395/07/25ماده 4دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز داروخانه

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها

30100661393/12/05ماده1-4دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها

30100661393/12/05ماده های 1-15دانلود
هزینه صدور مجوز داروخانه


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه تاسیس داروخانه700000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه هاي موضوع ماده 24

10030221391/01/30بند چ ردیف 19دانلود
نمونه مجوز داروخانه صادر شده

مرتبط

فرآیند تمدید مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز داروخانه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز داروخانهمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس داروخانهمراحل ابطال مجوز داروخانه


شرایط ابطال مجوز داروخانهشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز داروخانه