به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز داروخانه نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز داروخانهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز داروخانه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

440 1334/03/29 ماده 1- دانلود

کمیسیون ماده 20

442 1367/11/23 همه دانلود

آئین نامه تاسیس داروخانه ها

3010066 1393/12/05 ماده 1-4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
 


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز داروخانه


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
سابقه فعالیت 100301
موافقت کمیسیون ماده 20 100601
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس 100618
اخذ شرایط جمعیتی برای تاسیس 100619

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس داروخانه ها

3010066 1393/12/05 ماده 1-4 دانلود

ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها

3010073 1395/07/25 ماده 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز داروخانه

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها

3010066 1393/12/05 ماده1-4 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها

3010066 1393/12/05 ماده های 1-15 دانلود
هزینه صدور مجوز داروخانه


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه تاسیس داروخانه 700000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه هاي موضوع ماده 24

1003022 1391/01/30 بند چ ردیف 19 دانلود
نمونه مجوز داروخانه صادر شده

مرتبط

فرآیند تمدید مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز داروخانه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز داروخانهمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس داروخانهمراحل ابطال مجوز داروخانه


شرایط ابطال مجوز داروخانهشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز داروخانه
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز داروخانه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

440 1334/03/29 ماده 1- دانلود

کمیسیون ماده 20

442 1367/11/23 همه دانلود

آئین نامه تاسیس داروخانه ها

3010066 1393/12/05 ماده 1-4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
 


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز داروخانه


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
سابقه فعالیت 100301
موافقت کمیسیون ماده 20 100601
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس 100618
اخذ شرایط جمعیتی برای تاسیس 100619

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس داروخانه ها

3010066 1393/12/05 ماده 1-4 دانلود

ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها

3010073 1395/07/25 ماده 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز داروخانه

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها

3010066 1393/12/05 ماده1-4 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها

3010066 1393/12/05 ماده های 1-15 دانلود
هزینه صدور مجوز داروخانه


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه تاسیس داروخانه 700000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه هاي موضوع ماده 24

1003022 1391/01/30 بند چ ردیف 19 دانلود
نمونه مجوز داروخانه صادر شده

مرتبط

تمدید
فرآیند تمدید مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز داروخانه

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز داروخانهمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز تاسیس داروخانهابطال
مراحل ابطال مجوز داروخانه


شرایط ابطال مجوز داروخانهشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز داروخانه