به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای صدور ،تمدید ، ابطال و اصلاح مجوز انتشار اوراق وکالت را به شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


فرآیند ابطال مجوز انتشار اوراق وکالت


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

12581385/10/25تبصره ماده 11دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفرآیند اصلاح مجوز انتشار اوراق وکالت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند تمدید مجوز انتشار اوراق وکالت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزمبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انتشار اوراق وکالت
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

5391384/09/0120 و 22دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انتشار اوراق وکالت


عنوان مدرککد مدرک
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته0011100100101000101
بیانیة ثبت اوراق وکالت00101011010101011011
گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق وکالت به همراه گزارش حسابرس بانی درخصوص آن0011100011101010101011010
تأییدیه مراجع ذیصلاح در خصوص اجرای موضوع وکالت که مشمول رعایت ضوابط خاص یا مجوزهای قانونی باشد.00101001010111011101

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل انتشار اوراق وکالت

12411390/08/23مواد 2 و 22دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

12581385/10/25ماده 11دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

12581385/10/25ماده 17دانلود
هزینه صدور مجوز انتشار اوراق وکالت


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد ثبت اوراق بدهی110000000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران

12591396/05/03بند2دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد