مهریه عندالمطالبه چیست

مهریه عندالمطالبه چیست ؟ آیا تا به حال کلمه مهریه عندالمطالبه و یا مهریه عندالاستطاعه را شنیده اید و آیا تفاوت این دو مهریه را با یکدیگر می دانید؟ برای آشنایی با مفهوم مهریه عندالمطالبه با ما تا انتهای مطلب همراه باشید. عقد نکاح مانند تمامی عقود دارای آثاری [...]