دفتر الکترونیک درآمد دفاتر اسناد رسمی

دفتر الکترونیک درآمد دفاتر اسناد رسمی مدیرکل دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر از راه اندازی دفتر الکترونیک درآمد دفاتر اسناد رسمی داد. در راستای اجرایی نمودن ماده ۱۱ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی "یکی از دفاتر موجود در دفاتر [...]