کیفرخواست چیست

کیفرخواست چیست و چگونه صادر می‌شود؟ در رابطه با کیفرخواست ، تعاریف مختلف و متفاوتی ارائه‌ شده است که خلاصه و برآیند همه‌ آن‌ ها را می‌توان در این عبارت خلاصه کرد « ادعایی است که دادستان درباره‌ مجرم بودن متهم می‌کند ». البته صدور کیفر خواست ، انواع [...]