پیشگیری از جرایم انتخاباتی

پیشگیری از جرایم انتخاباتی در این مقاله بخشنامه پیشگیری از جرایم انتخاباتی و تخلفات مربوط به آن را به طور کامل و جامع ابا یکدیگر مرور خواهیم کرد. مطابق این بخشنامه باید هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر [...]