09120213393 - 02145518

دریافت نفقه از پدر شوهر

دریافت نفقه از پدرشوهر در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت نفقه از پدر شوهر به جای همسر را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. با توجه به ماده قانون 1204 قانون مدنی ( نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت [...]

دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر

رنمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر در این مقاله قصد داریم تا با ارائه نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر به افرادی که قصد دارند تا برای مطالبه نفقه فرزند خود اقدام نمایند راهنمایی و مشاوره دهیم. در برخی مواقع ممکن است پدر خانواده نفقه فرزندان را [...]

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند به افرادی که قصد درخواست نفقه فرزند مشترک خود را از همسر خود دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا [...]

با تکمیل این فرم می توانید دادخواست مورد نظر خود را تکمیل و دانلود نمایید.