مهریه عندالاستطاعه چیست

آشنایی با مهریه عندالاستطاعه حتما تاکنون واژه مهریه عندالاستطاعه به گوشتان خورده است. مهریه ای است که زن در صورت استطاعت مرد  می تواند آن را مطالبه کند. برای آشنایی با این نوع مهریه و چگونگی مطالبه آن با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. در حقوق ایران [...]