قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی در این مقاله قصد داریم تا به بیان مواد قانون مبارزه با پولشویی بپردازیم. ‎‎‎‎‎این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی - اصل بر صحت و اصالت معاملات [...]