فرار مالیاتی چیست و مجازات آن

فرار مالیاتی چیست ؟ در این مقاله به موضوع فرار مالیاتی و مجازات آن خواهیم پرداخت. اینکه قانونگذار چه تعریفی از فرار مالیاتی داشته و چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است. هر تلاش غیرقانونی ای که با هدف [...]