الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایعی است که روز به روز بین مردم افزایش یافته است. زیرا هر روز به تعداد کسانی که بعد از فروش ملک خود دیگر تمایلی به وفای به عهد خود و تنظیم سند به نام [...]