نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند زمانی مورد نیاز است که یکی از والدین بنا به دلایلی بخواهد حضانت را از طرف مقابل گرفته و خود آن را به عهده بگیرد. حق حضانت فرزند بعد از طلاق والدین موضوعی است که قانونگذار برای والدین پس [...]