راه اندازی سامانه سجل محکومیت مالی

راه اندازی سامانه سجل محکومیت مالی (سهام) رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه سجل محکومیت مالی خبر داد. بر اساس سند تحول قوه قضائیه و به منظور شفاف شدن فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، «سامانه سجل [...]