صدور حکم موت فرضی

مقدکه ای بر صدور حکم موت فرضی در این مقاله قصد داریم تا درباره صدور حکم موت فرضی و مواردی که در تنظیم دادخواست صدور حکم موت فرضی لازم است اطلاعات جامع و کاملی را ارائه نماییم. در مقاله « غایب مفقودالاثر » به تفصیل به تعریف شخص غایب [...]