حق انتفاع چیست ؟

حق انتفاع چیست ؟ در پاسخ به سوال که حق انتفاع چیست باید گفت حق انتفاع یعنی حق بهره مندی از مال دیگری. شاید این سوال برایتان پیش آید که اگر هر کس بگوید از ملک یا ماشین من یا هر چیزی که مالیت داشته باشه استفاده کن یعنی [...]