حضانت فرزند بعد از فوت پدر به عهده چه کسی است ؟

حضانت فرزند بعد از فوت پدر بر عهده چه کسی است؟ شاید برای کسانی که شوهر خود را از دست داده اند این سوال پیش آید که حضانت فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است ؟ برای پاسخ به این سوال با ما تا انتهای این مطلب [...]