داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا نشانه سابقه کیفری نیست

داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا به معنای سابقه کیفری نیست آیا می دانید که داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا به معنای سابقه کیفری نیست؟ برخی افراد به اشتباه تصور می کنند که اگر کسی در سامانه ثنا حساب کاربری داشته باشد به این معنا است که آن [...]