اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی برای اثبات هر حق یا ادعایی که نسبت به شخص یا اشخاصی داریم لازم است که اقدام به طرح دادخواست نماییم تا بتوانیم به کمک دادگستری حق خود را مطالبه کنیم. اما گاها برای مطالبه حق خود و طرح دادخواست و به تبع آن طرح [...]