5/5 - (1 امتیاز)

هزینه دادرسی سال 1400


در این مقاله قصد داریم تا میزان هزینه دادرسی سال 1400 را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

هر ساله تعرفه خدمات قضایی هر سال در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود. بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز که روز ۱۲ آذر ۱۳۹۹ به مجلس تقدیم شد، به تعرفه خدمات قضایی و هزینه‌ دادرسی اختصاص دارد.

بر اساس این لایحه، هزینه‌ دادرسی سال 1400 نسبت به سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته است. برای مثال هزینه رسیدگی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان، ۲/۵ درصد ارزش خواسته و برای خواسته‌های بیش از ۲۰ میلیون تومان، ۳/۵ درصد ارزش خواسته است.

هزینه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر ۴/۵ درصد ارزش خواسته و در مرحله فرجام‌خواهی ۵/۵ درصد ارزش خواسته است.

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ۲۰ هزار تومان، هزینه تقدیم دادخواست به شعب بدوی دیوان عدالت اداری ۲۰ هزار و هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۴۰ هزار تومان است.

جدول هزینه دادرسی سال 1400


 

عنوانتعرفه سال 1400
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه
و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ
۲۰ هزار ریال
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریالدو و نیم درصد ارزش
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریالسه و نیم درصد ارش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهیچهار و نیم درصد محکوم‌به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالثپنج و نیم درصد محکوم‌به
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع دادخواست مشخص نباشدیک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعویاز ۴۰۰ هزار
تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال
طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده۵۰ هزار ریال
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور۳۰۰ هزار ریال
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی۱۵ هزار ریال
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی۵۰ هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد۱۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۳۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی سال 1400  درخصوص اجرای احکام مدنی

عنوانتعرفه سال 1400
هزینه اجرای احکام دعاوی مالی
موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
۵% محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستریاز ۴۰۰ هزار
تا یک میلیون ۸۰۰ هزار ریال
طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی۳۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی۲۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در سال 1400

هزینه دادرسی سال 1400 در امور کیفری

عنوانتعرفه سال 1400
هزینه تقدیم شکایت کیفری۱۰۰ هزار ریال
افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان
یا رییس حوزه قضایی از پرداخت
این هزینه معاف هستند
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری۳۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا۲۰۰ هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور۵۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۳۰۰ هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات۳۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی سال 1400 در خصوص رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل

تا مبلغ یک میلیون ریال۶۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال۳۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال۴۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریالیک در هزار

هزینه دادرسی سال 1400 در خصوص جزای نقدی

عنوانتعرفه سال 1400
جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشداز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوداز ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال*
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوداز ۹۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون ریال

*مبلغ بالا در نسخه منتشر شده لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه «۳.۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰» درج شده که به احتمال قوی ناشی از اشتباه تایپی است.

– مطابق بند ۳ ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین:
«در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود، هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

دیوان عدالت اداری

عنوانتعرفه سال 1400
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری۲۰۰ هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری۴۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی سال 1400 در خصوص پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوانتعرفه سال 1400
پروانه پایه یک۸ میلیون ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم هر استان در هر مورد۵ میلیون ریال
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها۸۵۰ هزار ریال
پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد۶۰۰ هزار ریال