به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه رای منع اشتغال زوجه


در این مقاله قصد داریم چند نمونه رای منع اشتغال زوجه را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. اما پیش از آن لازم است مواردی که به زوج این اجازه را میدهد که زوجه را از اشتغال به کار منع کند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم.

گاهی اوقات اشتغال به کار زوجه سبب می شود که زن از ایفای وظایف زناشویی یا مادری خود ناتوان شده و یا اینکه شغل وی مغایر شئون خانوادگی خود یا همسرش باشد. نمونه رای منع اشتغال زوجه

در این شرایط ، قانون مدنی به مرد این اجازه را داده است که با مراجعه به دادگاه و اخذ حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال زوجه ، از ادامه کار توسط همسرش جلوگیری کند. البته در قانون مدنی مواردی که مرد می تواند از اشتغال به کار زوجه ممانعت کند ، مشخص شده است.


در چه مواردی مرد می تواند از اشتغال به کار زوجه ممانعت ایجاد نماید؟


پیش از اینکه نمونه رای منع اشتغال زوجه را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم، بهتر است بدانید که در چه مواردی مرد می تواند زوجه را از اشتغال به کار منع کند.

بر اساس ماده 1117 قانون مدنی ، در مواردی مرد می تواند از اشتغال به کار زوجه جلوگیری کند. بر اساس این ماده، ” شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.

زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود ، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند ” . بنابراین ، از جمله مواردی که سبب منع اشتغال زوجه توسط زوج می گردد آن است که :

  • شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد ؛
  • شغل زن منافی حیثیت خانوادگی خود زن یا شوهرش باشد.

در این شرایط ، مرد می تواند با ارائه دادخواست منع اشتغال زوجه به طرفیت خانم، به دادگاه خانواده مراجعه کند و رسیدگی و صدور حکم مبنی بر منع اشتغال زوجه را تقاضا کند. نمونه رای منع اشتغال زوجه

گفتنی است که منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج تنها در صورتی در دادگاه مورد تایید قرار می گیرد که یکی از موارد مذکور در این ماده به تایید قاضی رسیده باشد .


نمونه رای منع اشتغال زوجه »» رای دادگاه بدوی »» رای شماره (۱)


در خصوص دعوی آقای ف.پ. به ‬طرفیت خانم ت.و. با وکالت آقای م.خ. دائر به صدور حکم بر منع اشتغال زوجه به‬ شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات خوانده و وکیل ایشان و مستندات ابرازی که حکایت از آن دارد زوجه یک‬سال قبل عقد مشغول بکار در هواپیمایی م. به‬ عنوان مهماندار بوده و یک‬سال اخیر سرمهماندار شده و هشت سال سابقه کاری دارد چون شغل زوجه خلاف مصالح خانوادگی یا معیشات زوجین احراز نمی‌شود به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.


نمونه رای منع اشتغال زوجه »» رای دادگاه تجدید نظر »» رای شماره (۱)


تجدیدنظرخواهی آقای ف.پ. به‬ طرفیت خانم ت.و. از دادنامه شماره 1213 مورخه 1393/7/16 شعبه محترم 278 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‬ موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‬ خواسته صدور حکم به منع اشتغال تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد نمی‌باشد

زیرا رأی بر اساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‬ اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده

لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‬های عـمـومی و انقــلاب در امــور مـدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‬ عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‬ موجب ماده 365 قانون فوق ‬الذکر قطعی است.


نمونه رای منع اشتغال زوجه »» رای دادگاه بدوی »» رای شماره (۲)


آقای ع.د. با وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است وکلای زوج در وقت رسیدگی مدعی گردیده‌اند. زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌برند و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به اختلافات و طرح پرونده‌های متعدد علیه موکل گردیده است.

زوجه ادعای مطروحه را تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای رد دعوی را نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی وزارت کار اعلام می‌نماید

و با توجه به مندرجات ماده 1117 قانون مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و مقید بودن به حصول شرایط مندرج اختلافات زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی مطروحه صادر می‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.


نمونه رای منع اشتغال زوجه »» رای دادگاه تجدیدنظر »» رای شماره (۲)


تجدیدنظر‬خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به‬ طرفیت خانم ن.ت. از دادنامه شماره 00754 مورخه 1393/5/29 شعبه محترم 267 دادگاه خانواده تهران که به‬ موجب آن حکم به رد دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 267/93/0479 صادر گردیده وارد نمی‌باشد

زیرا رأی بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظر‬خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‬ اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده

لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض‬ عنه را عیناً تأیید می‌نماید

رأی دادگاه به‬ موجب ماده 365 قانون فوق‬ الذکر قطعی است. دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می‌نماید. نمونه رای منع اشتغال زوجه


نمونه رای منع اشتغال زوجه »» رای دادگاه بدوی »» رای شماره (۳)


درخصوص دعوی آقای م. ع. فرزند ج. بطرفیت خانم الف. ص. فرزند الف. بخواسته منع اشتغال زوجه به کار پرستاری دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات خوانده نظربه اینکه شغل یادشده با شئون و شخصیت و مصالح خانوادگی طرفین منافات ندارد

لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته مستنداٌ به ملاک ماده 1117قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.


نمونه رای منع اشتغال زوجه »» رای دادگاه تجدیدنظر »» رای شماره (۴)


درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت خانم س. ن.الف. به طرفیت خانم الف. ص. نسبت به دادنامه شماره 1200830 مورخه 94/6/9 صادره از شعبه 242 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر منع اشتغال زوجه کار صادر شده است.

باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.