به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه رای تقسیط مهریه


در این مقاله قصد داریم تا نمونه رای تقسیط مهریه را برای شما عزیزان ارائه دهیم. پیش از این در بخش نمونه دادخواست تقسیط مهریه به طور کامل در خصوص تقسیط مهریه و نحوه تنظیم دادخواست این موضوع صحبت کردیم.

در ادامه می توانید چند نمونه رای تقسیط مهریه را با یکدیگر مرور کنیم.


نمونه رای تقسیط مهریه ۱ (رأی دادگاه بدوی)


درخصوص دادخواست خانم ه. غ.چ. فرزند ح. با وکالت آقای م. ن.ر. بطرفیت آقای س. ج. فرزند م. به خواسته مطالبه مهریه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین بدلالت فتوکپی مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 22 *** دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 33 رباط کریم از بابت خواسته با عنایت به اظهارات وکیل خواهان و اقرار صریح وکیل محترم خوانده مبنی بر اینکه موکلش تاکنون مهریه خواهان را پرداخت ننموده است،

ادعای خواهان را موجه تشخیص و مستندا به ماده 1082 قانون مدنی ومواد 198 و515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 214 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت اصل خواسته و مبلغ 2100000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید و با عنایت به اینکه نحوه پرداخت مهریه بصورت عندالاستطاعه می باشد،

اجرای حکم منوط به معرفی اموال بلامعارض و احرازملائت خوانده می باشد و در خصوص دادخواست تقابل آقای س. ج. با وکالت آقای ع. پ. بطرفیت خانم ه. ع.چ به خواسته اعسار از پرداخت یک جای محکوم به فوق الذکر و تقسیط آن دادگاه باتوجه به اظهارات وکیل خواهان دعوی تقابل و گواهی گواهان و اینکه ازناحیه وکیل خوانده دعوی تقابل دفاع موثری بعمل نیامده است

و با توجه به میزان حقوق خواهان دعوی تقابل گواهی اعسار وی را باستناد مواد 1و20و21و23 قانون اعسار، گواهی اعسار وی را از پرداخت یک جای محکوم به فوق الذکر صادر و پرداخت آنرا بنا به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقسیط می نماید

بدین ترتیب که نامبرده را به پرداخت هرسه ماه یک عدد سکه تمام بهار آزادی درحق خوانده دعوی تقابل محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.


نمونه رای تقسیط مهریه ۱(رأی دادگاه تجدیدنظر استان)


تجدیدنظرخواهی س. ج. با وکالت آقایان ف.پ و ع.پ بطرفیت خانم ه. غ.پ نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 2999مورخ 93/11/26صادره از شعبه چهار دادگاه عمومی خانواده بهارستان که بر الزام تجدید نظرخواه به پرداخت تعداد 214 عدد سکه بهار آزادی و تقسیط آن اشعار دارد وارد نیست،

زیرا رأی تجدید نظر خواسته اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد .


نمونه رای تقسیط مهریه ۲(رای دادگاه بدوی)


در خصوص دادخواست خانم ف. ک. با وکالت بعدی آقای ج. و س.الف. به طرفیت آقای الف. الف.ج. به خواسته مطالبه مهریه مقوم به 51/000/000 ریال که خواسته را به پرداخت 50 عدد سکه از مهریه تقلیل و کاهش دادند،

با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین برابر سند نکاحیه ….. دفتر ازدواج ….. ورامین و اینکه مهریه ما فی القباله سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی و عند الاستطاعه می باشد

و با توجه به اظهارات خواهان و اینکه خوانده مدعی بیکاری و عدم تمکن مالی بوده و خواهان در جهت اثبات استطاعت مالی خوانده گواهانی معرفی کرده و با توجه به اینکه خوانده استطاعت مالی پرداخت بصورت اقساطی مهریه مورد مطالبه شده را داشته

علیهذا دادگاه به استناد ماده 1082 و 277 و 1083 قانون مدنی خوانده را به پرداخت هر چهار ماه یک سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه تا استهلاک 50 سکه تمام در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدید نظر خواسته تایید میگردد. این رأی قطعی است.


نمونه رای تقسیط مهریه(رای دادگاه تجدیدنظر)


تجدید نظر خواهی الف. ج. بطرفیت ف. ک. نسبت به دادنامه شماره 01809مورخ1393/12/20 شعبه 243دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 261مبنی بر صدور حکم تقسیط مهریه ما فی القباله با توجه به شرایط عند الاستطاعه وارد نمی باشد،

زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است

لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358و365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.