به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه


در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه ( رای دادگاه بدوی و رای دادگاه تجدیدنظر ) خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

در مقاله نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به طور کامل به موضوع اعسار و عدم تمکن مالی زوج از پرداخت مهریه به طور کامل و جامع صحبت کردیم.


نمونه رای دادگاه بدوی ۱ ( نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه علیرغم توقیف اموال )


در خصوص دعوا آقای الف. ر.ف.د. فرزند الف. به طرفیت خانم پ. ش.ب. فرزند علی به خواسته صدور حکم بر اعسار و تقسیط مهریه زوجه به استناد شهادت شهود با این توضیح که به موجب دادنامه شماره 1013-93/8/27صادره از … این شعبه خواهان به پرداخت تعداد 300 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه خوانده محکومیت یافته است

لیکن به علت شرایط نامساعد اقتصادی توانایی پرداخت مبالغ مذکور را ندارد، لذا درخواست تحقیق از شهود و مبالغ مذکور را دارد شهود تعرفه خواهان همگی ادعای او را در خصوص عدم توانایی در پرداخت مبالغ فوق تایید نمودند.

دادگاه با عنایت به مراتب فوق و عدم ارائه ایراد و دفاع موثری از ناحیه خوانده دعوا خواهان را به طرفیت خوانده وارد دانسته و با احراز عدم توانایی وی در پرداخت محکوم به مستندات به ماده277 قانون مدنی و مواد 26-23-20-1 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ذیل ماده 19 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور حکم بر پرداخت آن از ناحیه خواهان به صورت:

پرداخت تعداد 5عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش پرداخت نقدی و مابقی ماهیانه نیم سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل دین صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


نمونه رای دادگاه تجدیدنظر ۱ ( نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه علیرغم توقیف اموال)


درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ش.ب. و آقای الف. ر.ف.د. بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 1635 مورخه 94/12/3 صادره از شعبه 252 دادگاه خانواده که به موجب آن ضمن پذیرش اعسار تجدیدنظرخواه ردیف دوم از پرداخت دفعی مهریه موضوع دادنامه شماره 1013 مقرر گردید پنج عدد سکه را نقداً و الباقی هر ماه نیم سکه در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول پرداخت نماید

باتوجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواه ردیف دوم همین موضوع را سابقاً مطرح کرده که دادگاه محترم بدوی با وجود توقیف اموال 20 سکه را نقداً و الباقی نیم سکه در نظر گرفته و حکم صادر کرده بود و در شعبه 60 تجدیدنظر باستناد دادنامه 274 مورخه 94/2/21 بدلیل توقیف اموال به حکایت صفحه 28 پرونده نقض و حکم به ردّ صادر شد

مجدداً موضوع اعسار مطرح شد در حالیکه هنوز وضعیت اموال توقیفی که تجدیدنظرخواه اول در لایحه اعتراضیه به آن اشاره کرده و تجدیدنظرخواه دوم نیز در لایحه دفاعیه آنرا تایید کرد مشخص نگردید . نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه

دادگاه بدوی دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر کرده است و لذا دادگاه مستنداً بماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام می نمایند. حکم صادره قطعی است. نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه


نمونه رای دادگاه بدوی ۲ ( نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه پیش از صدور حکم نسبت به آن )


در خصوص دادخواست ع.ق. به طرفیت خانم ف.ع. به خواسته طلاق و اعسار از پرداخت مهریه زوجه به خواسته طلاق، با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت مطابق سند ازدواج شماره 3940- 1393/10/27 صادرشده از دفتر ازدواج شماره … تهران

نظر به اینکه نصایح دادگاه و مساعی داوران جهت حصول سازش و اصلاح ذات‌البین و انصراف زوج از طلاق مؤثر واقع نشده و مشارالیه اصرار بر طلاق دارد،

لذا دادگاه مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 27 و 29 و 31 و 32 و 34 و 37 و 38 و 39 از قانون حمایت خانواده و ماده 230 از قانون آیین دادرسی مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد به همراه زوجه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه

و پس از تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، از جمله مهر قانونی زوجه با توجه به درخواست اعسار از پرداخت مهریه دلایل ابرازی و عدم مدافعات کافی زوجه به پرداخت بیست عدد سکه تمام بهار آزادی نقداً و الباقی هر ماه ربع سکه تا اتمام مهر و عودت جهاز در صورت ارائه لیست و سیاهه جهاز از سوی زوجه و پرداخت مبلغ ماهانه چهارصد هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده و پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست هزار تومان بابت اجرت‌المثل ایام زوجیت در حق زوجه، حضانت طفل مشترک تا هفت سالگی به عهده زوجه خواهد بود و من‌بعد به عهده زوج می‌باشد.

حق ملاقات حسب مورد برای والدین محفوظ است، نفقه فرزند وفق مقررات به عهده زوج می‌باشد. زوجه حملی ندارد ضمناً نفقه ایام معوقه شش‌ماهه که وکیل زوج اظهار داشته است، زوجین جدا از هم بودند بر مبنای ماهانه چهارصد هزار تومان به عهده زوج خواهد بود.

مطابق قانون اخیرالذکر نسبت به مطلقه نمودن زوجه به طلاق رجعی اقدام نماید ضمناٌ گواهی صادرشده سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی اعتبار داشته، این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.


نمونه رای دادگاه تجدیدنظر ۲ ( نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه پیش از صدور حکم نسبت به آن )


در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. 2- خانم ف.ع. نسبت به دادنامه شماره 9309970202501807 مورخ 1393/10/27 صادره از شعبه 255 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9309980202500560

1- متضمن صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه مافی‌القباله به میزان 514 عدد سکه بهار آزادی بدین صورت تعداد 20 عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش‌قسط و الباقی هر ماه ربع سکه بهار آزادی.

2- صدور گواهی عدم امکان سازش با پرداخت مهریه به‌صورت اقساط نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه

جهیزیه طبق لیست سیاهه و پرداخت ماهیانه چهارصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و مبلغ هفت میلیون و دویست هزار تومان بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک حضانت فرزند مشترک تا هفت سال با مادر و ملاقات برای والدین محفوظ است

با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده در خصوص قسمت اول رأی دادگاه محترم بدوی مبنی بر اعسار و تقسیط مهریه مافی‌القباله رأی صادره وجاهت قانونی ندارد زیرا به صراحت ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 20 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی پذیرش اعسار و تقسیط بعد از حکم به محکومیت به پرداخت محکوم‌به مقدور و میسر است

درصورتی‌که در مانحن‌فیه زوج به پرداخت مهریه محکوم نگردیده است بناءًعلی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دادنامه معترض‌عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و ماده 2 قانون معنوی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره به استناد ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است و در خصوص گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده،

لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 و 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح مبنی بر پرداخت مهریه به‌صورت دفعتاً واحده، نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید.

رأی صادره به استناد مادتین 368 و 397 قانون معنون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه

در این مقاله سعی نمودیم با ارائه دو نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه با موضوعات متفاوت( نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه پیش از صدور حکم نسب به آن و نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه علیرغم توقیف اموال) ، موجب افزایش آگاهی شما عزیزان در زمینه نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه شویم.

به امید اینکه تمامی زوج ها پیش از ازدواج آگاهی کافی از شرایط یکدیگر را داشته باشند و آمار طلاق کاهش یابد.