به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست مطالبه نفقه


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست مطالبه نفقه به بانوانی که قصد درخواست نفقه از زوج خود را دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست مطالبه نفقه نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

در مقاله « مطالبه نفقه » به تفصیل به ذکر مفهوم نفقه و شرایط پرداخت و مطالبه آن پرداختیم. پیشنهاد می کنیم پیش از مطالعه نمونه دادخواست مطالبه نفقه اطلاعات خود را در زمینه مفهوم نفقه و شرایطی که می توان دادخواست مطالبه نفقه داشت را مطالعه نمایید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست مطالبه نفقه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست مطالبه نفقه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه نفقه از تاریخ ….. لغایت صدور رأی و اجرای آن مقوم به ……. ریال
دلايل و منضمات دادخواست۱- وكالتنامه وکیل، ۲- تصویر نکاح نامه، ۳- تصویر شناسنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانب ………… مطابق وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی پیوست وکیل خواهان دعوی خانم ………… و اختیارات حاصله از موکل استماع دعوی را به تجویز مواد ۳۴، ۳۳، ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل خواستاریم.

به استحضار می رساند: با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده نفقه زن در عقد دائم بر عهده زوج (شوهر) میباشد متأسفانه خوانده دعوی از تاریخ ……….. از پرداخت نفقه به عناوین مختلف خودداری نموده و مراجعات مکرر و تذکرات لازم از سوی موکله به نامبرده تاکنون بی نتیجه مانده است و وی نسبت به تأدیه آن هیچ اقدامی ننموده است، تقاضای محکومیت خوانده دعوی به پرداخت نفقه مطابق مواد ۱۱۰۷، ۱۱۰۶، ۱۲۰۶ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در امور دادگاه های عمومی و انقلاب از تاریخ …………… لغایت صدور رأی و اجرای آن و تعیین نفقه ماهیانه مادامی که علقه زوجیت باقی میباشد به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه نفقه از تاریخ ……… لغایت صدور رأی و اجرای آن با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق سند نکاحيه، ۲- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله اینجانب به موجب سند نکاحيه شماره ……. دفترخانه ازدواج شماره …….. حوزه ثبت ……. همسر شرعی و دائمی خوانده می باشد، که نامبرده از تاریخ وقوع عقد هیچ اقدامی جهت برگزاری مراسم عروسی ننموده است و موكله اینجانب را در منزل پدرش رها کرده و هیچ گاه نفقهای به ایشان پرداخت ننموده است.

لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنم دوو قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ……… لغایت زمان صدور و اجرای حکم با جلب نظر کارشناس با خسارات قانونی مورد استدعاست.

به استحضار می رساند: با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده نفقه زن در عقد دائم بر عهده زوج (شوهر) میباشد متأسفانه خوانده دعوی از تاریخ ……….. از پرداخت نفقه به عناوین مختلف خودداری نموده و مراجعات مکرر و تذکرات لازم از سوی موکله به نامبرده تاکنون بی نتیجه مانده است و وی نسبت به تأدیه آن هیچ اقدامی ننموده است، تقاضای محکومیت خوانده دعوی به پرداخت نفقه مطابق مواد ۱۱۰۷، ۱۱۰۶، ۱۲۰۶ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در امور دادگاه های عمومی و انقلاب از تاریخ …………… لغایت صدور رأی و اجرای آن و تعیین نفقه ماهیانه مادامی که علقه زوجیت باقی میباشد به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن مطالبه نفقه ایام زوجیت به میزان …….. به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به ……. ریال بدوا صدور قرار تأمین خواسته
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- عندالاقتضاء شهادت شهود، ۳- کارشناسی،  ۴- مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ……… مورخ ……… با خوانده عقد ازدواجی دائمی در دفترخانه شماره و نام شهرستان منعقد کرده ایم. نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی تأمین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ ……. لغایت ……… به مدت ….. ماه (وتا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعبه میزان به ریال مستند به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جميع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید.

ضمنا با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدوأ صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا میشود.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه نفقه ایام گذشته از تاریخ …….. تا زمان صدور حکم و همچنین مطالبه نفقه آینده با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلايل و منضمات دادخواست١- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی شناسنامه و کارت ملی خواهان، دادخواست ۳- استشهادیه محلی، ۴- وكالتنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله برابر عقدنامه شماره …….. مورخه …………. تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج ……… به عقد دائم خوانده در آمده که متعاقبا زندگی مشترک را آغاز نموده اند.

علیرغم اقدام موكله جهت تمکین و ایفای وظایف زناشویی خوانده از پرداخت نفقه ایشان خودداری نموده است.

از آنجایی که طبق مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ از قانون مدنی نفقه زوجه به عهده زوج می باشد و چون زوجه کارمند بوده تا این تاریخ هیچ نفقه ای از زوج دریافت ننموده است.

همچنین مستند به ماده ۱۲۰۶ از قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام گذشته و نفقه آینده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بعلاوه هزینه دادرسی و حق الوکاله از تاریخ وقوع عقد تا صدور رأی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آناعتراض نسبت به دادنامه شماره ….. مورخ  …………. صادره از حوزه ………. شورای حل اختلاف مستقر در خانواده یک تهران مربوط به پرونده کلاسه …… و نقض آن به شرح مندرج در متن دادخواست مطالبه نفقه 
دلايل و منضمات دادخواستتصویر مصدق: ۱- دادنامه معترض عنه، ۲- دادنامه شماره …. در پرونده کلاسه ….. صادره از شعبه ……. خانواده یک، ۳- استشهادیه مورخ …………. ، ۴فیش حقوقی مرداد ۹۰، ۵- قرارداد تالار …… مورخ ………….، ۶معرفی نامه هتل مدرس مشهد مقدس مورخ ……….. ، ۷هزینه های رستوران، ۸عکسهای سفر به مراکز تفریحی و اماکن مذهبی، ۹- نامه افتتاح حساب بانک مسکن، ۱۰- فاکتورهای مربوط به خرید طلا، جواهر، پوشاک و هزینه های درمانی و خوراک، ۱۱- مبایعه نامه مورخ ………….. ، ۱۲رسیدهای پرداخت اقساط وام مسکن، ۱۳- رسیدهای پرداخت اقساط وام ازدواج، ۱۴- اصل کارت عروسی، ۱۵- اجاره نامه مورخ …………
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: در مقام اعتراض به دادنامه شماره ………. مورخ ………….. صادره از حوزه ……. شورای حل اختلاف مستقر در خانواده یک تهران در پرونده کلاسه ……….. مطالب ذیل را معروض میدارد:

مقدمه: خانم ………. مبادرت به طرح دعوی مطالبه نفقه معوقه به طرفیت اینجانب نمود که پس از طی مراحل قانونی منتهی به صدور دادنامه فوق الذکر گردید که به جهات ذیل فاقد وجاهت قانونی می باشد:

قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که:

اول) علیرغم اینکه در اخطاریه وقت دادرسی حوزه محترم صراحتا اعلام شده بود که (در صورت وجود شهود آنها را معرفی نمایید) در جلسه دادرسی شهود جهت حضور معرفی شدند ولیکن از پذیرفتن شهادت آنها امتناع شد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام گذشته با جلب نظر کارشناسی به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- وكالتنامه، ۳- ارجاع به کارشناس رسمی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکل اینجانب خانم ….. (خواهان) به موجب عقدنامه تنظیمی مورخه …………… همسر دائمی آقای (خواننده) می باشد. نظر به اینکه خوانده دعوی متأسفانه مدت چند سال می باشد که منزل خویش را ترک نموده و از سال ……….. تاکنون از پرداخت نفقه به موكله خودداری نموده است اکنون با توجه به مراتب مذکور تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه ایام گذشته با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را دارم. همچنین به دلیل اینکه نشانی از خوانده در دست نمی باشد تقاضای اعلام مراتب دعوی و ابلاغ اوراق قضایی از طریق نشر آگهی برابر با قانون آیین دادرسی مدنی دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي