4.5/5 - (2 امتیاز)

نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه به بانوانی که قصد درخواست نفقه از زوج خود را دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست مطالبه نفقه معوقه نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

در مقاله « مطالبه نفقه » به تفصیل به ذکر مفهوم نفقه و شرایط پرداخت و مطالبه آن پرداختیم. پیشنهاد می کنیم پیش از مطالعه نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه اطلاعات خود را در زمینه مفهوم نفقه و شرایطی که می توان دادخواست مطالبه نفقه معوقه داشت را مطالعه نمایید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه نفقه معوقه از تاریخ تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به … ریال و بدوأ صدور قرار تأمین خواسته
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصوير عقدنامه، ۲- شناسنامه زوجین، ۳- پرونده کلاسه …….. به شماره بایگانی ……. شعبه دوم دادگاه حقوقی، ۴- وكالتنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: ١- موكل طبق عقدنامه شماره …….. دفتر ازدواج ………. در تاریخ …………. به عقد دائم خوانده درآمده است. خوانده از تاریخ ……………. پس از ترک منزل مشترک از پرداخت نفقه به موکل خودداری نموده و علیه موکل اقدام به طرح دعوی طلاق کرده که طبق دادنامه شماره ………. پرونده کلاسه ……… به شماره بایگانی ………. شعبه دوم دادگاه حقوقی خانواده … حکم به طلاق صادر ولی تاکنون به لحاظ عدم پرداخت حقوق شرعی و قانونی موکل اجرا نگردیده است.

۲- لذا با توجه به مراتب معنونه و دلایل و مدارک استنادی از دادگاه محترم خواستار محکومیت خوانده به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ …………. تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و جميع خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله در حق خواهان میباشم.

3- ضمنأ بدو از دادگاه محترم به لحاظ عدم تضييع حقوق موکل طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواستار صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده میباشم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه نفقه معوقه از تاریخ … لغایت صدور رأی مقوم به .. ریال
دلايل و منضمات دادخواست۱- وکالتنامه وکیل، ۲- فتوکپی مصدق شده سند ازدواج، ۳- فتوکپی

دادخواست

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند. اینجانبان …….. حسب وکالتنامه مصلق به تمبر مالیاتی پیوست دادخواست وکلای خواهان دعوی خانم …….. و اختیارات حاصله از موکل استماع دعوی را به تجویز مواد ۳۴، ۳۳، ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل خواستاریم.

۱- موكله اینجانبان (خواهان دعوی) مطابق سند نکاحیه پیوست در مورخه …………. تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج به عقد دائم خوانده دعوی آقای …….. فرزند ………. با مهرالمسمی ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی درآمده و همسر شرعی و قانونی وی می باشد که ماحصل این ازدواج یک فرزند به نام ……… ۵ ساله می باشد.

۲- متأسفانه حسب اظهارات موكله، همسرش وی را بدون پرداخت نفقه و تأمین مایحتاج روزمره زندگی وی رها نموده و از زندگی مشترک وی را اخراج کرده است. از آنجا که عقلا و عرفا و شرعا رها نمودن زوجه جوان بدون پرداخت نفقه و تأمین مایحتاج روزمره وی موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم می کند و خصوصا اینکه مطابق اظهارات تلاش وی جهت حفظ و انسجام پایه ها و اساس خانواده فقط از سوی موکل به صورت یک طرفه بوده که بیش از درد سر برای موکل چیزی دیگری نداشته است و زوج دلایل واهی و بر اساس نامبرده را از منزل اخراج و موجبات تمکین موكله با این اقدام خوانده از موکله سلب شده است.

لذا مستفاد از اصول معتبر فقهی و حقوقی و مواد متبع و لازم الرعایه قانونی خصوصأ به تجویز مواد ۱۱۰۷، ۱۱۰۶، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب و از باب تسبيب مستفاد از مواد ۵۱۹، ۵۱۵ قانون مارالذکر درخواست محکومیت خوانده به نفقه پیکان و پرداخت مطلق خسارات و هزینه های دادرسی در حق موکل مورد استدعاست.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه نفقه معوقه از تاریخ …….. لغات صدور رأی و همچنین مطالبه نفقه و آینده به انضمام کلیه خسارات دارایی و حق الوکاله وکیل
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی مصدق کارت ملی، ۳- کپی مصدق دادخواست شناسنامه، ۴- وکالتنامه وکیل
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: به موجب عقدنامه پیوست موكله در تاریخ ………….. به عقد دائمی و قانونی زوج درآمده و خوانده بدون دلیل شرعی و قانونی از پرداخت نفقه زوج خود ممانعت می ورزد حال با بروز اختلافات خانوادگی و ترک انفاق زوج، موكله ناگزیر است، نفقه خود را مطالبه نماید.

نظر به اینکه مستفاد از ماده …….. قانون مدنی و به استناد حق حبس مندرج در ماده ……… قانون مدنی زوجه به لحاظ دارا بودن حق فوق الذکر مستحق نفقه می باشد لذا تقاضای محکومیت خوانده محترم به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ………. به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله مورد استدعا میباشد.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آننفقه معوقه از تاریخ …….. لغایت ………  صدور رأي و همچنین مطالبه نفقه تعیین خواسته آینده با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی و  حق الوکاله وکیل
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی مصدق کارت ملی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار میرساند: که خواهان طبق عقدنامه رسمی که کپی مصدق آن پیوست دادخواست می باشد، به عقد دائم آقای خوانده درآمده و با توجه به استشهادیه محلی قریب به یکسال است که خواهان توسط خوانده از منزل مشترک اخراج گردیده و با توجه به اینکه خواهان آمادگی خود را جهت تمکین اعلام کرده و می کند و هیچ گونه نفقه و و خرجی در حق خواهان پرداخت نکرده است و خواهان در منزل پدری در روستای ……. بسر می برد .

فلذا مطالبه نفقه معوقه و جاریه با جلب نظر کارشناس به استناد مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ ق.م و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م به نفع موكله مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه نفقه معوقه از تاریخ ……… لغایت ………. صدور رأی و همچنین مطالبه نفقه آینده به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نقدأ مقوم به ………….
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق عقدنامه، ۲- کپی مصدق شناسنامه، ۳- وکالتنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: ۱- از تاریخ ………. خوانده که همسر قانونی زوجه یعنی خواهان می باشد بدون دلیل موجه از پرداخت نفقه ایشان امتناع نموده و از تامین معاش و تهیه مسکن و لباس برای همسرش خودداری نموده است.

۲- چون زوجه حاضر به تمکین از زوج (شوهر) بوده است به استناد مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۱۱، ۱۲۰۶ از قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه را دارد.

۳- برای جلوگیری از هرگونه اقدامات خوانده در جهت عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدو تقاضای صدور قرار تامین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکا استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه ( نمونه ۶)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ حدودأ مرداد ۸۳ لغایت صدور رأی و اجرای آن و از هر تاریخ اجرای حکم لغایت مادامی که علقه زوجیت باقی است از قرار ماهیانه ……… ریال جميع مقوم ………. ریال  ۲- مطلق خسارات و هزینه های دادرسی، از حیث ابطال تمبر دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی مقوم ………… ریال و الزام خوانده به رعایت حسن معاشرت
دلايل و منضمات دادخواست۱- وكالتنامه، ۲- فتوکپی مصدق شده سند ازدواج، ۳- فتوکپی مصدق شناسنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: ۱- اینجانبان مطابق وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی پیوست وکلای خواهان دعوی خانم و اختیارات حاصله از موکله استماع دعوی را به تجویز مواد ۳۴، ۳۳ ، ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب به شرح ذیل خواستاریم.

۲- موكله اینجانبان (خواهان دعوی) مطابق سند نکاحیه پیوست در مورخه ………… تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج به عقد دائمی خوانده آقای …….. فرزند …….. درآمده است.

٣- متأسفانه حسب اظهارات موكله، همسرش به علت مسافرت و خروج غیر قانونی از کشور به کشور یونان در مرداد ۸۳ موكله را بدون پرداخت نفقه و تامین و مایحتاج روزمره زندگی وی رها نموده، نظر به اینکه عقلا و عرفا و شرعا رها نمودن زوجه جوان بدون پرداخت نفقه موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم می کند و خصوصا اینکه مطابق اظهارات موکل پس از بازگشت خوانده از کشور یونان به دلایل واهی و بی اساس نامبرده را از منزل اخراج و خوانده شبانه منزل مشترک را همراه با جهیزیه موکل به مکان نامعلومی تغییر داده که به موجبات تمکین موكله با این اقدام خوانده از موكله سلب شده است.

لذا مستفاد از اصول معتبر فقهی و حقوقی و مواد متبع و لازم الرعایه قانونی خصوصا به تجویز مواد ۱۱۰۷، ۱۱۰۶، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از باب تسبيب مستفاد از مواد ۵۱۹، ۵۱۵ قانون مارالذکر درخواست خوانده به نفقه موکل و پرداخت مطلق خسارات و هزینه های دادرسی در حق موکل مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه ( نمونه ۷)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آندادخواست صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه همسر و فرزندان از تاریخ ……….. لغایت صدور و اجرای حکم و تا زمان بقای زوجیت؛ فعلا مقوم به ………….. ریال
دلايل و منضمات دادخواست۱- وکالتنامه وکیل، ۲- تصویر نکاح نامه، ۳- تصویر شناسنامه، ۴- پرونده

دادخواست کلاسه ….. دایر به پرداخت نفقه کیفری

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب ………. مطابق وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی پیوست پرونده وکیل خواهان های دعوی و اختیارات حاصله از موکلین استماع دعوی را به تجویز مواد ۳۴، ۳۳، ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل خواستارم موکل اینجانب خانم ……… برابر تصویر مصدق نکاح نامه پیوست دادخواست در تاریخ …….. به عقد دائم خوانده دعوی در آمده و همسر شرعی و قانونی وی گردیده است و ماحصل این ازدواج سه فرزند مشترک بنامهای ……. ۱۶ ساله و …… ۱۸ ساله و ۱ سال و پنج ماه می باشد.

خوانده دعوی، موکل و فرزندان وی را از تاریخ ……… بدون پرداخت یک ریال نفقه رها نموده. با توجه به اینکه در عقد دائم، نفقه زن بر عهده زوج می باشد و در حال حاضر به علت عدم پرداخت نفقه، موکل و فرزندانش در عسر و حرج شدید مالی قرار دارند و متأسفانه خوانده از پرداخت نفقه موکلین از تاریخ فوق الذکر به عناوین مختلف خودداری نموده است که بر این اساس در شعبه دوم دادگاه های بخش …… پرونده کیفری کلاسه ……. دعوی نفقه مطرح به رسیدگی می باشد، لذا ناچارأ موکلین مبادرت به تقدیم دادخواست نفقه معوقه نموده اند تا مطابق مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.ا.د.م تقاضای محکومیت خوانده دعوی به پرداخت نفقه موکلین به همسر خوانده از تاریخ ……… لغایت ………. صدور رای و اجرای آن و از تاریخ اجرای رای لغایت مادامی که علقه زوجیت باقی می باشد از قرار ماهیانه یکصد هزار تومان و تعیین نفقه فرزندان مشترک از قرار ماهیانه هر فرزند مشترک پسر ۷۰ هزار تومان و فرزند خردسال دختر ۵۰ هزار تومان تا پایان سال ۸۶ که در آغاز هر سال جدید مبلغ سی هزار تومان افزایش نفقه برای خواهان ردیف اول و مبلغ بیست هزار تومان به نفقه خواهان های ردیف دوم و سوم و چهارم افزوده گردد، را با کلیه خسارات قانونی را خواستارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي