2.7/5 - (4 امتیاز)

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند به افرادی که قصد درخواست نفقه فرزند مشترک خود را از همسر خود دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

در مقاله « مطالبه نفقه » به تفصیل به ذکر مفهوم نفقه و شرایط پرداخت و مطالبه آن پرداختیم. پیشنهاد می کنیم پیش از مطالعه نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه اطلاعات خود را در زمینه مفهوم نفقه و شرایطی که می توان دادخواست مطالبه نفقه فرزند داشت را مطالعه نمایید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه نفقه زوجه و فرزند به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نقدا مقوم به …… ریال
دلايل و منضمات دادخواست ۱- فرم وکالتنامه، ۲- کپی مصدق عقدنامه، ۳- کپی مصدق شناسنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ……….. مورخ …………… به عقد دایمی خوانده آقای ………….. در آمده که ماحصل این ازدواج یک فرزند دختر ۵ ساله میباشد که مطابق قانون تا سن 7 سالگی حضانت وی با مادر می باشد و در حال حاضر با موكله در خانه پدری زندگی می نماید و هزینه های زندگی ایشان را پدرش پرداخت می نماید، نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۲۰۶ قانون مدنی تأمین نفقه زوجه بر عهده شوهر و همچنین طبق ماده ۱۱۹۹ نفقه اولاد بر عهده پدر می باشد و خوانده از پرداخت استنکاف و خودداری می نماید، فلذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ ……………. تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه و همچنین نفقه فرزند با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتعیین خواسته مطالبه نفقه گذشته از تاریخ …….. لغایت صدور حکم و همچنین مطالبه نفقه آینده فرزند با چک نظر کارشناس نقدأ مقوم به …….. ریال
دلايل و منضمات دادخواست۱- کپی مصدق شناسنامه ……..، ۲- کپی مصدق شناسنامه ……… ۳- کپی مصدق طلاق نامه، ۴- توافقنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام احتراما به استحضار می رساند: موكله به موجب طلاق نامه عادی مورخ ………… از خوانده مطلقه شده است و حاصل این زندگی یک فرزند پسر به نام …….. می باشد که به موجب توافقنامه ظهر طلاقنامه خوانده آقای ……… حضانت وی را به موكله واگذار نموده. از آن تاریخ تاکنون خوانده هیچ گونه مبلغ یا کالایی به عنوان نفقه فرزند نپرداخته و موكله كلیه هزینه ها را متقبل شده است، لکن به دلیل نداشتن درآمد دیگر توان پرداخت نفقه فرزند مشترک را ندارد. لذا با تقدیم این دادخواست مستند به مواد ۱۱۹۹ و ۱۲۰۵ قانون مدنی تقاضای اذن در استقراض نفقه فرزند را از سوی اینجانب و سپس محکومیت خوانده را به پرداخت مبالغ استقراضی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الادا و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت نفقه آینده را با جلب نظر کارشناس استدعا دارم.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه نفقه فرزند مشترک با نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به ……….. ریال (مستندا به تبصره ۱۴ ماده ۱۳ قانون وصول) به انضمام و خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلايل و منضمات دادخواست ١- کپی مصدق کارت ملی موكله، ۲- کپی مصدق طلاقنامه، ۳- کپی  مصدق شناسنامه فرزند مشترک، ۴- وکالتنامه وکیل
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله که چندین سال زوجه شرعی و قانونی خوانده بوده است مطابق سند طلاق شماره ……. دفترخانه ازدواج شماره …….. به مورخه …………. از ایشان جدا شده است و مطابق مراتب مندرج در طلاقنامه مذکور فرزند مشترک از زمان وقوع طلاق بر عهده موكله می باشد، ولیکن خوانده علیرغم ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که بیان میدارد نفقه اولاد بر عهده پدر می باشد و نظر به آنکه خوانده متمکن نیز می باشد از زمان وقوع طلاق اقدامی جهت پرداخت نفقه واجبه فرزند مشترک در حد شئونات خانوادگی ننموده و نظر به آنکه موكله خانه دار بوده و حتی هزینه های خویش را نیز به زحمت تأمین می نماید تقاضای تعیین نفقه قانونی فرزند مشترک آقای ……. ۱۰ ساله) هستند به مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۴ قانون مدنی با نظر کارشناس رسمی دادگستری و الزام خوانده محترم به پرداخت آن به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتعیین میزان نفقه فرزند پسر مشترک و الزام خوانده به پرداخت آن با جلب نظر کارشناس از تاریخ ……….. (تنظیم دادخواست ) لغایت اجرای حكم و با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی
دلايل و منضمات دادخواست ١- کپی شناسنامه ، ۲- عقدنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: به دلالت مستندات تقدیمی فرزند مشترک تحت حضانت اینجانبه می باشد، از آنجائی که به واسطه شقاق و فراغ حاصله ناشی از اختلافات لاینحل حادث شده خوانده تقصيرا و ایذا فراهم آوردن مزاحمت از ایفای وظایف خود در جهت تأمین معاش و پرداخت نفقه فرزند مشترک استنکاف می کند خواهشمند است نسبت به صدور دستورات شایسته مبنی بر احضار نامبرده و الزام به تعیین میزان نفقه فرزند پسر مشترک و الزام خوانده به پرداخت آن با جلب نظر کارشناس از تاریخ …….. (تنظیم دادخواست ) لغایت اجرای حکم و با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی با عنایت به ماده ۱۱۹۹ اقدامی مقتضی گردد.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي