به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

لزوم ارائه نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل


در این مقاله قصد داربم تا با ارائه چند نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل ، به کسانی که قصد مطالبه مهرالمثل خود را دارند کمک و راهنمایی دهیم. اما پیش از آن لازم است تا درباره مهرالمثل و قوانین مربوط به آن اطلاعات کامل و جامعی را ارائه دهیم. پس چنانچه قصد دارید بدانید مهرالمثل چیست و چگونه می توان برای مطالبه آن اقدام نمود با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

در مقاله « انواع مهریه » به ذکر تمامی مهریه هایی که در اسلام برای زن در نظر گرفته شده پرداخته ایم.


تعریف مهرالمثل


پیش از ارائه نمونه دادخواست مهرالمثل لازم است بدانیم که مهرالمثل چه تعریفی دارد.

یکی از انواع مهریه در حقوق ، تحت عنوان « مهر المثل » شناخته می شود که بر اساس قانون مدنی ، از جمله شرایط و موارد تعیین مهرالمثل برای زوجه آن است که مهریه زن حین عقد نکاح تعیین نشده باشد و زن و شوهر با هم رابطه زناشویی برقرار نموده باشند .

در این شرایط ، میزان مهریه زن عبارت است از مهرالمثلی که با توجه به شرایط و صفات فردی و وضعیت و جایگاه خانوادگی و اجتماعی زن در عقد نکاح به وی تعلق می گیرد . با این حال ، گاهی پرداخت مهرالمثل زن از سوی مرد با اشکال مواجه می شود و لازم است که زن با اقدامات قانونی ، مهرالمثل خود را مطالبه کند .

به این منظور ، زن می تواند دادخواست مطالبه مهر المثل را به دادگاه صلاحیت دار یعنی دادگاه خانواده تقدیم نماید و با صدور قرار کارشناسی از سوی قاضی ، کارشناس دادگاه میزان مهرالمثل زن را معین خواهد نمود.

ماده ۱۰۹۱ ق.م در این باره می گوید برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود » برابر قانون مدنی ، زن در موارد زیر مستحق مهر المثل است :

  • هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین بین زوجین نزدیکی واقع شود (ماده ۱۰۸۷ ق.م)
  • هر گاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر ، نزدیکی واقع شود. (ماده ۱۰۸۷ ق.م)
  • هرگاه توافق طرفین درباره مهر المسمی به جهتی باطل باشد، چنانکه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالکیت نداشته باشد. به عبارتی در صورتی که تراضی درباه مهر المسمی به جهتی باطل باشد و برای مهر نتوان مثل یا قیمتی معین کرد ، مانند موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالكيت نداشته باشد (ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی ) یا به علت اشتباه وسوء تفاهم در مفاد پیشنهادها تراضی محقق نشود . در این صورت نیز زن مهرالمثل می گیرد منتها ، چنانکه گفته شد ، استحقاق گرفتن این مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی نیست .
  • هرگاه نکاح ، باطل و زن جاهل به بطلان نکاح بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد .ماده ۱۰۹۹ ق.م می گوید: « در صورت جهل زن به فسخ نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل است .

تعریف مهرالمتعه


پیش از اینکه به ارائه نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل بپردازیم ، لازم است شما را با واژه مهرالمتعه که یکی از انواع مهریه است آشنا نماییم.

هرگاه مهریه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود ، (ماده ۱۰۹۳ ق.م.).

برای تعیین مهرالمتعه ، دیگر زیبایی و شرافت و شایستگی زن مورد نظر نیست ؛ مرد باید به تناسب ثروت خود مالی به زن بدهد ، چنانکه ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی می گوید:

برای تعیین مهر المتعه ، حال مرد از حيث غنا و فقر ، ملاحظه می شود . بنابراین ، مهر المتعه و مهرالمثل در موردی معین می شود که یا در عقد ذکری از مهریه نشده باشد یا تراضی در باب مهرالمسمی باطل اعلام شود ، و از این حیث با هم شباهت دارند، ولی میان آنها سه تفاوت اساسی وجود دارد :

  • در تعیین مقدار مهرالمثل صفات و حال زن ملاک است ، ولی مهر المتعه به تناسب دارایی مرد معین می شود .
  • مهر المثل به طور معمول در صورتی داده می شود که بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد ، ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی گردد.
  • استحقاق زن در گرفتن مهر المثل بعد از نزدیکی ایجاد می شود ، خواه زوجیت ادامه یابد یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ نکاح منحل شود. ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی مرد زن خود را طلاق دهد ، پس ، اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن نکاح از بین برود ، زن حق مطالبه مهر المتعه ندارد.

نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل


همان طور که می دانید برای تنظیم دادخواست مطالبه مهرالمثل نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید. هدف ما در این سایت آن است تا شما را در تنظیم دادخواست های مورد نظر خود با ارائه نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل یاری رسانیم.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل طبق نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی. با توجه به اینکه میزان خواسته مشخص نمی­باشد با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول …. ریال تمبر الصاق می­گردد.
دلايل و منضمات دادخواست1- فتوکپی مصدق سند نکاحیه 2- فتوکپی مصدق اظهارنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

 احتراما به استحضار می رساند :

اینجانب به موجب سند ازدواج شماره ……………. و در تاریخ ………………… به عقد نکاح رسمی و دائمی خوانده محترم درآمده ام که در ضمن عقد مذکور ، مهریه مورد تعیین قرار نگرفت . با ارسال اظهارنامه شماره ……………. به خوانده ، ایشان حاضر به توافق در خصوص تعیین مهریه نشده اند . لذا با تقدیم این دادخواست و با استناد به ماده 1087 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، صدور حکم بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مهرالمثل اینجانب طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با احتساب کلیه خسارات قانونی را تقاضا دارم .

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه مهرالمثل
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر مصدق سند ازدواج ۲-تصویر مصدق سند طلاق

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

 احتراما به استحضار می رساند :

با سلام و احترام به استحضار میرساند:با توجه به مستندات تقدیمی اینجانب در تاریخ ……………. از همسر دائمی خود آقاي ……………. طلاق گرفته لیکن به لحاظ اینکه در زمان ازدواج مهریه تعیین نشده و در طول مدت نکاح نیز نزدیکی واقع گردیده است لذا از دادگاه محترم تقاضا دارد ضمن تعیین مهرالمثل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت آن صادر گردد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمطالبه مهرالمتعه
دلايل و منضمات دادخواست۱- تصویر مصدق سند ازدواج ۲-تصویر مصدق سند طلاق

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

 احتراما به استحضار می رساند :

با توجه به مستندات تقدیمی اینجانب در تاریخ  ……….. از همسر دائمی خود آقاي ……….. طلاق گرفته لیکن به لحاظ اینکه در زمان ازدواج مهریه تعیین نشده و در طول مدت نکاح نیز نزدیکی واقع نگردیده است لذا از دادگاه محترم تقاضا دارد ضمن تعیین مهرالمتعه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت آن صادر گردد

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي