2.1/5 - (7 امتیاز)

نمونه دادخواست طلاق توافقی


در این مقاله قصد داریم تا نمونه دادخواست طلاق توافقی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. اما پیش از آن به تعریف طلاق توافقی و شرایط آن خواهیم پرداخت. سپس در انتهای این مطلب به منظور راهنمایی شما عزیزان هنگام تنظیم دادخواست طلاق توافقی چند نمونه دادخواست قرار خواهیم داد.


تعریف طلاق توافقی


در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، بایستی با ارائه دادخواست طلاق توافقی به دادگاه طلاق توافقی خود را اعلام کنند. دادگاه نیز باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می کند.

در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق، پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره- مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیما به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت جلسه پرونده بایگانی می شود.

پیش از ارائه نمونه دادخواست طلاق توافقی باید متذکر شد که در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورت جلسه و نظر خود را اعلام می کند.

در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورت جلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هریک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می کند.


سازش بین زوجین پس از ارايه دادخواست طلاق توافقی


پیش از ارائه نمونه دادخواست طلاق توافقی باید متذکر شد که در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد.

در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت مجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می نماید.

مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.


مراحل انجام طلاق توافقی


توافق زوجین برای طلاق ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون مطالبه مهریه یا بخشش مهریه، نفقه ، ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

نظر به اینکه اجرا شدن صیغه طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش است، دادگاه ضمن بررسی موضوعات، مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم می کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران موضوع به مشاوره ارجاع و مشاوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود.

پیش از ارائه نمونه دادخواست طلاق توافقی باید متذکر شد که دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست یا با اقرار خود زوجه یا به وسیله پزشک معتمد معمولا پزشکی قانونی موارد فوق الذکر در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح گردیده است.

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: زوجين بموجب سند ازدواج شماره …….. مورخ ………… تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …… به عقد ازدواج دائم یکدیگر در آمده اند، و حاصل زندگی مشترک یک فرزند بیست ماهه بنام …… می باشد. نظر به اینکه زوجین به علت عدم تفاهم اخلاقی ادامه زندگی مشترک برایشان امکان پذیر نبوده و مساعی خانواده نیز جهت ایجاد استحکام زندگی زناشویی مثمر ثمر واقع نگردیده است، لذا با عنایت به موافقت زوجین به شرح ذیل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی از محضر عالی مورد استدعاست.

١- زوجه از تمامی مهریه، نفقه، اجرت المثل و حقوق مالی خویش صرفنظر و بذل کرده و با عدول از موارد مذکور آمادگی خویش جهت طلاق ابراز داشته و مقابلا زوج قبول بذل نموده است.

۲- حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سالگی به عهده زوجه می باشد و زوج هفته ای سه روز هر سه شنبه شب الى جمعه شب حق ملاقات و نگهداری فرزند را دارد.

٣- نفقه فرزند مشترک بعهده زوج می باشد و توافق گردید زوج مبلغ ۱, ۵۰۰ , ۰۰۰ ریال هر ماهه به حساب ……. بانک صادرات شعبه ……… بابت نفقه فرزند واریز نماید.

۴- زوجین سایر ادعاهای احتمالی مربوط به دعاوی خانواده و روابط زناشویی را از خویش سلب و اسقاط نمودند.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق توافقی ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار میرساند: زوجین به مدت …… سند ازدواج شماره ……. مورخ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ……. تهران به عقد ازدواج دائم یکدیگر در آمده و به علت تفاهم اخلاقی آغاز زندگی مشترک امکان پذیر نبوده و مساعی خانواده نیز جهت ایجاد استحکام زندگی زناشویی مثمر ثمر نگردیده است. زوجه باکره می باشد زوجین فرزندی ندارند و از هر جهت برای جدایی به توافق رسیده اند. زوجه تمامی مهریه، نفقه، اجرت المثل و حقوق مالی خویش صرفنظر و بذل کرده و با عدول از موارد مذکور آمادگی خویش جهت طلاق ابراز داشته و متقابلا زوج قبول بذل نموده است. زوجین ادعای دیگری ندارند و سایر ادعاهای احتمالی مربوط به دعاوی خانواده روابط زناشویی را از خویش سلب و اسقاط نمودند.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق توافقی ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: که موکل و خوانده به موجب عقدنامه شماره …… مورخ …… تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج شماره …… شهر ری به عقد دائم یکدیگر در آمده اند که متأسفانه تفاهم برای ادامه زندگی مشترک نداشته و ندارند و توافق شده است به شرح آتی الذکر از یکدیگر جدا شوند.

بذل مهریه از جانب زوجه و اعلام برائت ذمه زوج نسبت به نفقه گذشته و حال و چون زندگی مشترک را شروع ننموده اند و صرفا در عقد یکدیگر می باشند. بنابراین زوجه دوشیزه می باشد و جهیزیه ای نیز وجود ندارد.

بنابراین با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی طلاق مورد درخواست میباشد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق توافقی ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

سلام و احترام به استحضار می رساند: نظر به آنکه ادامه سیر زندگی مشترک به دلیل عدم تفاهم اخلاقی فی مابین اینجانب و خوانده به هیچ عنوان مقدور نمی باشد به شرح توافقات ذیل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مورد استدعاست.

١- زوجه تعداد ۱۷ عدد از سکه های مهریه خویش را در پرونده مهریه تا به حال دریافت نموده است و الباقی آن را به زوج بذل می نماید و زوج نیز قبول بذل می نماید.

۲- زوجه از کلیه حق و حقوق قانونی خویش راجع به نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت گذشت و آن را بذل نموده و زوج نیز قبول بذل می نماید و زوجه هیچ گونه ادعایی نسبت به اجرت المثل پس از اجرای صیغه طلاق نخواهد داشت.

۳- کلیه جهیزیه در يد زوجه می باشد.

۴- فرزند مشترک به نام ……. در سن قانونی می باشد و سرپرستی وی فعلا با زوجه است و زوج حق ملاقات را با فرزند خواهد داشت.

۵- هر یک از طرفین به دیگری وکالت می دهد در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و عدم حضور هر یک در دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق به وکالت از دیگری صیغه مذکور را اجرا نماید.

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق توافقی ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکل به موجب عقدنامه رسمی به شماره ……. دفتر ازدواج شماره ……. که کپی مصدق آن به پیوست تقدیم گردیده در مورخه ……. به عقد دائم خواهان درآمده است و در حال حاضر به علت عدم تفاهم اخلاقی و وجود اختلافات شدید حاضر به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نیستند لازم به ذکر است که طرفین فقط عقد کرده و زندگی مشترک خود را آغاز ننموده اند. و به شرح توافق ذیل تقاضای صدور طلاق توافقی را دارند.

متن توافق به شرح ذیل میباشد:

۱- زوجه که مهریه ایشان ۲۱۴ عدد سکه طلا تمام بهار آزادی طرح جدید می باشد در قبال طلاق از طرف زوجه به زوج بذل می کند.

۲- زوجه در قبال طلاق کلیه حق و حقوق شرعی و قانونی خود اعم از نفقه و غیره را به زوج بذل می کند.

۳- طرفین هیچ گونه ادعایی در قبال استرداد هدایای دوره نامزدی اعم از طلا، البسه، پول نقد و غیره نسبت به هم ندارند.

۴- طرفین حق اعتراض به رأی، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را از خود ساقط نموده و تقاضای صدور رأی قطعی را دارند.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست طلاق توافقی ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلايل و منضمات دادخواست۱- سند ازدواج، ۲- شناسنامه و کارت ملی زوجین، ۳- وكالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ……

با سلام و احترام به استحضار میرساند: به وکالت از خواهان آقای ……. که به موجب وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه شماره ……. واقع در …………. وکالت بلاعزل به زوجه خود (که به موجب سند نکاحیه تنظیم شده در دفترخانه شماره به عقد دائم زوجه درآمده) در خصوص تقدیم دادخواست به منظور مطلقه نمودن و تنفیذ حکم طلاق و یا صدور حکم طلاق في مابین خود و همسرش، زوج با دادن وکالت بلاعزل به هر قسم از طلاق اعم از بائن و رجعی، خلع یا مبارات و غیره با هر شرط و قرارداد به هر طریق اعم از اخذ جهیزیه و نفقه و اجرت المثل غيره و یا بذل مهریه با معادل و یا کمتر را به زوجه داده است. با توجه به اینکه مهریه به تعداد …… عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین گردیده است و زوجه قصد دارد …… عدد سکه را در حق زوج بذل نموده و با داشتن وکالتنامه بلاعزل از جانب زوج تقاضای طلاق را دارد. لذا از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکم مقتضی را استدعا دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي