2.3/5 - (3 امتیاز)

نمونه دادخواست توقیف اموال


در این مقاله قصد داریم تا نمونه دادخواست توقیف اموال را برای شما عزیزان ارائه دهیم. اما پیش از آن بهتر است به نحوه توقیف اموال منقول و غیر منقول بپردازیم.

پیشتر در مقاله « توقیف اموال برای مهریه » توضیح دادیم که اگر مردی مهریه همسر خود را نپردازد و زن دادخواست مطالبه مهریه خود را ارائه دهد، طی شرایطی دادگاه می تواند به توقیف اموال برای مهریه رای دهد.

حال در این مطلب ، به بررسی توقیف اموال نه فقط برای مهریه بلکه برای هر بدهی دیگری خواهیم پرداخت. پس با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.


توقیف اموال منقول


پیش از اینکه به ارائه نمونه دادخواست توقیف اموال بپردازیم ، بهتر است تا کمی درباره توقیف اموال منقول و غیرمنقول صحبت کنیم.

مال منقول ، عبارت است از مالی که قابلیت نقل از محلی به محل دیگر داشته باشد ، بدون اینکه به خود و یا محل آن خرابی وارد آید .

اصولا مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف اموال ، محكوم عليه را از اقدام خود مطلع نماید و محكوم عليه نیز می تواند در موقع توقیف حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید.

ليكن چنانچه محكوم عليه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تأخیر و یا باعث از بین رفتن مال گردد ، مأمور اجرا می تواند قبل از اطلاع محكوم عليه اقدام به توقیف نموده و به سرعت ، اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.

مأمور اجرا در صورت امکان ، دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می برد .

با این وجود عدم حضور محکوم له و محكوم عليه و شهود مانع از اجرای توقیف نخواهد بود .


در چه مواردی مامور اجرای توقیف اموال باید با نماینده دادستان همراه باشد؟


پیش از اینکه به ارائه نمونه دادخواست توقیف اموال بپردازیم ، باید بدانیم در چه مواردی مامور اجرای توقیف اموال باید همراه با نماینده دادستان به محل توقیف اموال مراجعه نماید.

مأمور اجرا در موارد زیر باید همراه نماینده دادستان اقدام نماید :

۱- هرگاه در منزل و یا محلی که مال منقول در آن است ، قفل بوده و محكوم عليه از آن امتناع نماید .

۲- هرگاه محكوم عليه حضور نداشته باشد.

نکته – قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع ، عدد ، وزن ، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد ، تنظیم گردد .


مواردی که باید در صورت جلسه توقیف اموال منقول نوشته شود


پیش از اینکه به ارائه نمونه دادخواست توقیف اموال بپردازیم ، باید بدانیم مامور اجرا بایستی چه مواردی را در صورت اموال منقول یادداشت کند.

 • در مورد طلا و نقره ، عیار آنها و در مورد جواهرات ، اسامی و مشخصات آنها
 • در مورد کتاب ، نام کتاب ، مؤلف ، مترجم خطی یا چاپی با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ
 • در مورد تصویر و پرده نقاشی ، خصوصیات و اسم نقاش ( اگر معلوم باشد)
 • در مصنوعات ، ساخت و مدل
 • در مورد فرش ، بافت و رنگ
 • در مورد سهام ، اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن

و به طور کلی ، در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود .

 • در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضای مأمور اجرا و حاضران برسد و در صورت عدم امضای محکوم له یا محكوم عليه ، مراتب در صورت فوق قید می گردد .
 • به تقاضای هر یک از محکوم له و یا محكوم عليه رونوشت گواهی شده از صورت اموال به آنها داده می شود .
 • اگر شخص یا اشخاص ثالثی نسبت به اموال توقیف شده مدعی حقی شوند ، مشخصات وی و خلاصه ای از اظهارات او در صورت اموال قید می شود.

همچنین است اگر هر یک از طرفین ایراد کارشناس ارزیاب اموال منقول به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی و یا عدم حضور طرفین ، مأمور اجرا از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، از خبره جهت ارزیابی استفاده می نماید .

اگر هنگام توقیف دسترسی به ارزیاب نباشد، قیمتی را که محکوم له تعیین کرده ملاک عمل نخواهد بود، ولی بلافاصله نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد شد.

پس از اعلام نظر کارشناس ارزیاب ، هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز نسبت به آن اعتراض نماید ، در این صورت قیمت مال با تعیین هیأت کارشناسی معین می گردد .

حق الزحمه کارشناس ارزیاب توسط مأمور اجرا معین می شود و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است و در صورت اعتراض به نظریه کارشناس ارزیاب ، پرداخت دستمزد هیأت کارشناسی به عهده معترض است.

اموال توقیف شده در محل استقرار حفظ و نگهداری می شود، مگر آنکه جابجایی آن ضروری باشد .

اموال توقیف شده به شخص حافظ که به تراضی طرفين تعیین می شود ، سپرده خواهد شد و در صورت عدم تراضی ، مأمور اجرا آن را به فرد مورد اعتماد میسپارد و اوراق بهادار و جواهر و مانند آنها در صورت اقتضاء در یکی از بانک ها به امانت گذاشته می شود .

شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود ، مدیر اجرا میزان آن را تعیین می نماید.

تأدیه اجرت حافظ به عهده محکوم علیه است. حافظ نسبت به اموال توقیف شده ، امین محسوب است و حق استفاده از آن را ندارد و در صورت تعدی و تفریط ، مسئول جبران خسارت است و در این صورت ، حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

اگر اموال توقیف شده منافعی داشته باشد باید حساب منافع آن را بدهد. این منافع در اصل ، متعلق به صاحب مال است ( مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون ا.ا.م)

و در صورتی که حافظ نخواهد و یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب کند ، پس از تصویب دادگاه ، حافظ دیگری معین خواهد شد.

اگر مالی از محكوم عليه نزد شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد ، توقیف آن بلامانع است.

در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث ، وی نباید مال یا طلب توقیف شده را به محكوم عليه بدهد و باید مطابق دستور مدیر اجرا عمل نماید و در صورت تخلف ، مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.

اموال ضایع شدنی که به دایره اجرا تحویل می گردد ، باید از طریق مزایده به فروش برسد و وجه آن به حساب سپرده دادگستری تودیع شود .

تشخیص اینکه اموال ضایع شدنی و یا نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب با کسر فاحش قیمت است با کسب نظر کارشناس و ارزیاب می باشد و در صورت امکان کسب نظر مقامات بهداشتی محل نیز به عمل می آید و در نهایت اتخاذ تصمیم به عهده دادگاهی است که اجرا تحت ریاست اوست .

اگر نگهداری و حفاظت از اموال مستلزم هزینه و اجرت برای حافظ باشد پرداخت آن به عهده محکوم عليه است.

چنانچه او تأدیه نکند مأمور اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ هزینه و اجرت حافظ را بپردازد .

پس از حاصل فروش اشیای توقیف شده تحت نظارت دادگاه وجه مزبور استرداد و استیفاء می گردد .

نمونه دادخواست توقیف اموال

توقیف اموال غیر منقول


پیش از ارائه نمونه دادخواست توقیف اموال بهتر است تا به موضوع اموال غیر منقول بپردازیم. چنانچه دادخواست توقیف اموال از نوع غیر منقول را داشته باشیم چه باید کرد ؟

همانند توقیف اموال متقول ، در بازداشت اموال غیر منقول نیز ابتدا باید ثابت کنیم که مال متعلق به خوانده یا محكوم عليه است.

در مورد اموال غیر منقول مشکل ما بسیار کمتر است زیرا اموال غیر منقول دارای سند هستند ، خرید و فروش آنها ثبت می شود و از نظر قانون دارنده سند رسمی ، مالک شناخته می شود .

در مورد اموال غیر منقول محكوم له با یک مشکل اساسی روبرو است و آن پیدا کردن پلاک ثبت مال غیر منقول است .

اموال غیر منقول را به صرف نوشتن آدرس نمیتوان توقیف کرد بلکه الزاما پلاک ثبتی و بخش ثبتی ملک را باید به قسمت اجرای دادگاه معرفی کنیم .

علت اصلی دانستن پلاک ثبتی این است که سند دفتر املاک و سایر دفاتر اداره ثبت بر اساس شماره ملک تنظیم شده است نه بر اساس نام مالک و نه بر اساس نشانی ملک.

زیرا این ملک امروز مثلا متعلق به آقای الف است و فردا به آقای ب منتقل می شود و همینطور دائما در حال تغییر است، پس نمی توان بر اساس نام مالک اموال را توقیف کرد .

یا در مورد آدرس با توجه به تغییرات گسترده ای که شهرداری در متراژ کوچه ها، نام کوچه ها و خیابانها می دهد ،نمی توان آدرس ملکی را برای توقیف استفاده کرد.

به هر حال مهمترین کار وکیل یا محکوم له تلاش برای پیدا کردن پلاک ثبتی است و پس از پیدا کردن پلاک ثبتی ملک از طریق سند، به وسیله لایحه ای باید آن را به قسمت اجرا بدهد و درخواست توقیف ملک را بنماید.

” در ازای این مبلغ خواهشمند است بازداشت گردد.” توجه داشته باشید که مبلغ باید قید گردد، مثلا اگر ملک بیست میلیون تومان ارزش داشته باشد و چند نفر طلبکار باشند.

هر کدام به میزان طلب خود می توانند تقاضای بازداشت ملک را کنند و ملک مزبور تا بیست میلیون توانایی بازداشت را دارد.

همچنین هر کدام از طلبکاران که زودتر بازداشت کند در گرفتن طلب مقدم خواهد بود .

 • توقيف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محكوم عليه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محكوم عليه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

در موردی که حکم بر مالکیت محكوم عليه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهی محكوم عليه جایز است. ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

 • در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محكوم عليه حاضر شود که از عوائد آن ملک ، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

مال غیر منقول ، عبارت از مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود ، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان ( ماده ۱۲ ق. م).

اگر محكوم عليه از ادای محکوم به امتناع نماید ، چنانچه مال غیر منقول از وی گرفته شود، اجرا بنا بر تقاضای محکوم له آن مال را توقیف و با ذکر شماره و پلاک و مشخصات به طرفین و اداره ثبت اسناد محل اعلام می کند .

اداره ثبت چنانچه ملک توقیف شده به نام محكوم عليه باشد، مراتب توقيف را در دفتر ثبت املاک قید می کند و اگر در جریان ثبت نباشد ، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید و در غیر این صورت ، فورا به اطلاع اجرا می رساند.

اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد ، توقیف آن زمانی جایز است که محكوم عليه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

اگر حکم بر مالکیت محكوم عليه صادر شده ، ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف آن جایز است ، ولی ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور حکم نهایی است.

ممکن است به جای خود ملک ، عواید مال غیر منقول توقیف شود به شرط اینکه اولا : به تشخیص دادگاه تکافوی محکوم به و هزینه اجرایی را داشته باشد ، ثانيا محكوم عليه حاضر به پرداخت عواید به ازای محکوم به باشد.

توقیف مال غیر منقول موجب توقيف منافع آن نمی گردد ( ماده ۱۰۳ قانون ا.ا.م) و توقیف عواید و محصول املاک و باغها با رعایت مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ ق. آ. د. م ۱۳۱۸ مدنی سابق و یا ۱۲۶ تا ۱۲۷ ق. آ. د. م ۱۳۷۹ صورت می پذیرد :

از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد، مأمور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید . هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد ، برداشت آن خواه دفعتا و با به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود ، حضور پیدا خواهد کرد ، خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

نمونه دادخواست توقیف اموال ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنالزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی به میزان………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلايل و منضمات دادخواستکپی مصدق ۱. قرارداد با خوانده، ۲. استعلام از……….
ریاست محترم مجتمع قضائی……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……….، ………. دانگ………. باب مغازه واقع در نشانی………. را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و بهای آن نیز کلاً تأدیه و پرداخت‌شده است. متأسفانه علی‌رغم ایفای تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده مذکور از اجرای کامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهی‌های خود را در حق………. پرداخت نمی‌نماید. نظر به اینکه عدم پرداخت بدهی‌های………. موجب بروز مشکلات متعددی می‌گردد. فلذا به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹, ۲۲۰ ۲۲۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت بدهی خود در حق………. به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده ۱۱۷ همین قانون تقاضا می‌شود.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت

نمونه دادخواست توقیف اموال ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتامین خواسته و توقیف اموال خوانده (اقدام پیش از ابلاغ) به میزان 299 عدد سکه تمام بهار آزادی
دلايل و منضمات دادخواست1- وکالت نامه به شماره ……… مورخ …….. میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه به شماره ……. مورخ ……..

3- سند طلاق به شماره ……… مورخ ……..

ریاست محترم مجتمع قضائی……….

احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

با توجه به اینکه مهریه موکل 300 سکه تمام بهار آزادی است و یک سکه آن در ازای صدور حکم طلاق بذل گردیده است و بیم نقل و انتقال اموال خوانده محترم وجود دارد، لذا صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال نامبرده به میزان مهریه فوق الذکر به استناد بند الف ماده 108 و بخش اخیر ماده 117 قانون آینن دادرسی مدنی اقدام پیش از ابلاغ مورد استدعا می باشد.

 

 

امضا – مهر – اثر انگشت