4.3/5 - (3 امتیاز)

مقدمه ای بر نمونه دادخواست تحریر ترکه


در این مقاله قصد داریم تا چند نمونه دادخواست تحریر ترکه برای کسانی که نیاز دارند تا خودشان به تنهایی این دادخواست را تنظیم نمایند قرار دهیم.

در مقاله « نمونه دادخواست مهر و موم ترکه » چند نمونه دادخواست قرار دادیم که درصورت نیاز می توانید به آن رجوع نمایید.

همان طور که قبلا گفتیم اولین اقدامی که در اداره امور ترکه باید به عمل آید نگهداری ترکه است . نگهداری ترکه به وسیله دو عمل انجام می گیرد :۱- مهر و موم ترکه ، ۲- تحریر ترکه .


تحریر ترکه چیست ؟


برای احراز ترکیب ترکه ، ضرورتی به رجوع به دادگاه و رعایت آیین دادرسی ویژه نیست . در موارد عادی ، وارثان و طلبکاران و موصی له می توانند در شرکت قهری ترکه با هم کنار آیند و به اداره عملی یک یا چند تن از وارثان تراضی کنند.

با وجود این، گاه که بیم نفاق و اختلاف می رود یا غایب و محجوری در میان وارثان هست ، این ضرورت احساس می شود که ترکیب ترکه به وسیله مقام قضایی احراز می شود .

آیین رسیدگی به درخواست ترافعی نیست و دادگاه نه دعوایی را فصل می کند نه حق و تکلیفی را اعلام می دارد . اقدام او چهره تامینی دارد و تابع امور حسبی است و در اصطلاح «تحریر ترکه» نامیده می شود.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست تحریر ترکه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست تحریر ترکه به درخواست زوجه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست تحریر ترکه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتحریر ترکه
دلايل و منضمات دادخواست۱دادنامه حصر وراثت ۲- گواهی فوت متوفی، ۳- تصوير مصدق شناسنامه خواهان و خواندگان ۴- وکالتنامه وکیل

ریاست محترم مجتمع قضایی …………

با سلام و احترام به وکالت از موکل به استحضار می رساند آقای …………. در تاریخ ……………. در اقامتگاه دائمی خود در شهر تهران درگذشته است و پس از وی نیز آقای …………. از فرزندان ذکور نامبرده حسب تصویر مصدق گواهی فوت و در تاریخ …………. به رحمت ایزدی پیوسته است در نتیجه وراث شادروان ………. حسب تصویر مصدق گواهی حصر وراثت و استشهادیه پیوست عبارتند از خواهان و خواندگان فوق الذكر.

از طرفی نظر بر اینکه دارایی آقای …………… کمتر از سی میلیون ریال است. لذا وفق ماده ۲۱۱ قانون امور حسبی نشر آگهی نیز لازم نمی باشد. معهذا از محضر آن مقام محترم تعیین وقتی جهت تحریر ترکه آقای …………… را خواستار است.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تحریر ترکه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنصدور دستور تحریر ترکه کردن از اموال مرحوم
دلايل و منضمات دادخواست۱– تصویر مصدق شناسنامه ۲- ……

ریاست محترم مجتمع قضایی …………

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب خواهان موصوف فوق عطف به دلایل و منضماتی که حضور شما مقام محترم ارائه می دهم، از وراث مرحوم می باشم. با توجه به اموال مشهود آن مرحوم بنده در جایگاه یکی از وراث جهت احقاق حقوق خود، تقاضای صدور دستور تحریر ترکه کردن از اموال آن مرحوم را مستند به مواد ۱۶۲ و ۱۶۷ و ۲۰۷ مقررات امور حسبی را از مقام محترم استدعا مینمایم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست تحریر ترکه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر تحریر ترکه مرحوم حاج ……… به شرح دادخواست مستند به مواد ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۰۷، ۲۰۶ قانون امور حسبی
دلايل و منضمات دادخواست۱- وكالتنامه ۲- گواهی حصر وراثت مرحوم ………. ۳- کپی مصدق سند مالكيت منزل مسکونی ۴- کپی مصدق سند مالکیت زمین کشاورزی ۵ -جلب نظر کارشناس

ریاست محترم مجتمع قضایی …………

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب …………… به وکالت از خواهانها (تعدادی از فرزندان مرحوم حاج ………..) به استحضار عالی می رساند مورث، مرحوم حاج ………… در تاریخ …………. فوت نموده و ورثه حين الفوت ایشان طبق گواهی حصر وراثت: …………، ……..، ………، …….، ……..، …….، …… و ……. همگی فرزندان حاج ………. و خاتون …….. (همسر مرحوم حاج …….. ) بوده اند. پس از آن خانم خاتون …… در تاریخ ……….. فوت نموده که مطابق گواهی حصر وراثت ورثه حين الفوت ایشان: آقایان ……..، ……….. و خانم ………. همگی وراث می باشند. ترکه آن مرحوم یک باب منزل مسکونی، یک قطعه زمین کشاورزی به شماره پلاک ……. قریه ………. در دهستان ………. بخش دو …….، یک قطعه زمین جای خرمن، یک قطعه باغ و اثاث البيت به جای مانده است. لذا با تقدیم این دادخواست مستند به مواد ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۰۷، ۲۰۶ قانون امور حسبی تقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر تحریر ترکه مرحوم حاج ………… با جلب نظر کارشناس مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي