4/5 - (2 امتیاز)

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی


آن چه در این مقاله پیش روی شماست ، نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است. پس چنانچه خود را مالک یک ملک می دانید اما فروشنده سند آن را به نام شما نمی زند باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تنظیم نموده و به مرجع صلاحیت دار ارائه دهید.

برای این کار ابتدا شما بایستی یک وکیل داشته باشید تا بتواند بهترین دلایل و بهترین شرح دادخواست موجود را برای ارائه به دادگاه ارائه نماید.

اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تنظیم نمایید.

هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید.


مراحل تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید

چرا باید برای درخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نمود؟


دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایعی است که روز به روز بین مردم افزایش یافته است. زیرا هر روز به تعداد کسانی که بعد از فروش ملک خود دیگر تمایلی به وفای به عهد خود و تنظیم سند به نام خریدار ندارند افزوده می شود.

البته لازم به ذکر است که الزام به تنظیم سند رسمی به معنای اعم شامل اموال منقول نیز می شود، اما به علت کثرت موارد به اموال غیرمنقول می پردازیم.

تنظیم سند رسمی، نخستین اثر حقوقی است که یک قولنامه می تواند داشته باشد.

منظور از قولنامه این است که فی مابین متعاملین ( خریدار و فروشنده ) در زمان معامله تعهد یا قولی وجود داشته باشد.

به این صورت که قراردادی منعقد نمایند و متعاملین شرایطی را جهت تعهدات در متن قرارداد وارد نمایند.

به عنوان مثال فروشنده تعهد می نماید تا ظرف ۱۰ روز موضوع مورد معامله را به خریدار تحویل دهد و یا اینکه خریدار تعهد نماید ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید.

چنین توافقی می تواند مشمول قاعده آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) باشد.

موضوعی که اهمیت دارد اینجاست که سند رسمی می تواند مالکیت و یا وقوع معامله را احراز نماید، در صورتی که قولنامه اثر اثباتی را مطابق قوانین ندارد.

در واقع تا زمانی که فروشنده اقدام به انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی ننموده است نه خریدار قادر خواهد بود مدعی وقوع معامله باشد و نه اشخاص ثالث قادر خواهند بود به انجام معامه فی مابین متعاملین استناد نمایند.

در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید توجه نمود که دعوی مذکور به نحو صحیحی طرح و اقامه گردد.

در غیر این صورت هزینه‌های انجام شده اعم از هزینه‌های مالی و مدت زمانی که برای طرح دعوی صرف شده است بدون نتیجه مانده و خواهان مجدداً باید با صرف وقت و هزینه مضاعف، نسبت به طرح دعوی اقدام نماید.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ( نمونه ۱ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنالزام به تنظیم سند رسمی ملک ( انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی  به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش …… حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در…………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره چهار ) مقوم به مطالبه خسارت ( مطالبه خسارت بابت تخلف از انجام تعهد حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر به مبلغ ……… تومان به استناد توضیحات مندرج ذیل مبایعه نامه شماره ………. مورخ ……. ) به مبلغ …….

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ ..….تومان بابت وجه التزام عدم تحویل مورد معامله مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه شماره ………. مورخ د …….. و مابقی تا زمان اجرای حکم) به مبلغ ………..

مطالبه خسارات دادرسی

دلايل و منضمات دادخواست۱- مبایعه نامه به شماره ………… ۲- گواهی عدم حضور به شماره ……

۲- فرم ثبت قرارداد به شماره …………

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………با سلام ،

احتراما اینجانب خواهان آقای ………. مراتب ذیل را به عرض می رسانم

۱- به موجب مبایعه نامه شماره …….. مورخ …………. دارای کد رهگیری ……………….. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ……….. متر مربع واقع در …………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ را از خوانده آقای ………….. با ولایت قهری آقای ……… خریداری نموده است.

۲- به موجب بند ۴-۱ مبایعه نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ ……… بر دفتر اسناد رسمی شماره …… حاضر شوند ولی متاسفانه خوانده محترم به موجب گواهی عدم حضور شماره …… مورخ ……….. در دفترخانه مزبور حاضر نگردید و تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به نام موکل به عمل نیاورده است.

۳- به موجب تبصره دوم ماده سه و بند ۵-۱ ماده ۵ مبایعه نامه موصوف فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را در تاریخ …………… تسلیم خریدار نماید ولی متاسفانه از ایفای تعهد خویش در این خصوص نیز امتناع ورزیده است.

۴- به موجب بند ۶-۷ از ماده ۶ مبایعه نامه مذکور فروشنده متعهد و ملتزم گردید در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش گفته (۵-۱) به ازای هر روز تاخیر مبلغ ……….. هزار ریال (معادل ……….. تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به اینجانب بپردازد.

علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر:

۱- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی …….. به مساحت ……………. متر مربع واقع در…………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ به نام موکل.

۳- محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تخلف از انجام تعهد موضوع ماده ۹ مبایعه نامه موصوف.

۴- محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ …………… تا زمان اجرای حکم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ( نمونه ۲ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنالزام به تنظیم سند رسمی ملک ( انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی  به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش …… حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در…………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره چهار ) مقوم به مطالبه خسارت ( مطالبه خسارت بابت تخلف از انجام تعهد حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر به مبلغ ……… تومان به استناد توضیحات مندرج ذیل مبایعه نامه شماره ………. مورخ ……. ) به مبلغ …….

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ ..….تومان بابت وجه التزام عدم تحویل مورد معامله مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه شماره ………. مورخ د …….. و مابقی تا زمان اجرای حکم) به مبلغ ………..

مطالبه خسارات دادرسی

دلايل و منضمات دادخواست۱- مبایعه نامه به شماره ………… ۲- گواهی عدم حضور به شماره ……

۲- فرم ثبت قرارداد به شماره …………

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………با سلام ،

اینجانب شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را در تاریخ … به مبلغ …… و به مساحت … متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی … بخش … از خوانده که مالک قانونی می باشند خریداری نمودم. مطابق با قرارداد تنظیم شده فی مابین خوانده متعهد شدند که پس از گذشت … روز با حضور در دفترخانه شماره …. نسبت به تنظیم سند به نام اینجانب اقدام نمایند. بنده در قرارداد تنظیم شده یک بار نیز با تمدید زمان تنظیم سند موافقت نموده ام. متاسفانه خوانده پس از گذشت این مهلت ها به بهانه های مختلف از حضور در دفترخانه و تنظیم سند خودداری می کنند و حاضر به انجام تعهدات خود در قرارداد نیستند. اینجانب علاوه بر مراجعات بسیار اظهارنامه ای نیز به شماره …… تاریخ …. برای ایشان ارسال نمودم که همچنان از انجام تعهد خودداری می نمایند. در ابتدا برای جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته و منع از نقل و انتقال و حفظ حقوق بنده صدور قرار تامین خواسته را به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا دارم. فلذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و بند ۳ماده ۳۶۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی استدعا دارم.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ( نمونه ۳ )


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهای آنالزام خوانده به حضور در احد از دفاتر ثبت و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی …. به خواسته و شرح متن مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک با احتساب کلیه خسارات بهای آن ناشی از دادرسی از باب تسبيب.
دلايل و منضمات دادخواست۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیع نامه و منضمات ۳) استعلام گردش ثبتی ۴) ثانی دادخواست
ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………با سلام ،

با احترام، با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال …….. و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در صدر دادخواست خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلايل مشروحه آتی الذکر در یک جمله واجد اعتبار قانونی بوده و مستوجب پذیرش می باشد :

مقدمتا مطالب ذیل را مفروض داشته و در ادامه دلایل محق بودن موکل را تشریح خواهم نمود:

در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود ۱): بیع شرط عبارت است از بیعی که در آن شرط شود. هر گاه بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رد نماید حق فسخ آن را داشته باشد. | امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص ۵۳۸)

به موجب مستفاد از قانون مدنی: مطابق ماده ۴۵۸ ق.م. «در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد، در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

مضافا 1- به مجرد عقد بیع، مبیع با قید خیار برای بایع به ملکیت مشتری در می آید – مطابق ماده ۴۵۹ ق.م. « در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع، بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند، از حین فسخ مال مشتری است» اثر خیار بایع موجب تزلزل ملکیت مشتری نسبت به بیع می گردد تا چنانچه بایع به شرط عمل نموده باشد مبیع به بایع مسترد و در صورت عدم انجام آن، مشتری از تاریخ عقد مالک مبیع می گردد نه از تاریخ انقضای اخبار مطابق ماده ۳۶۴ق.م. :

« در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است.»

۲- همچنین: اثر فسخ از زمان فسخ قرارداد است و به هیچ وجه اثر قهقرایی ندارد و به زمان قبل از وقوع فسخ قابل تسری نیست مطابق قسمت اخیر ماده ۴۵۹ ق.م. … اگر… بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند، از حین عقد تا حین فسخ مال بايع خواهد شد ولی نمآت و منافع حاصله از حين عقد تا حین فسخ مال مشتری است.» ولیکن نماآت و منافع متصله به استناد

۲- همچنین: اثر فسخ از زمان فسخ قرارداد است و به هیچ وجه اثر قهقرایی ندارد و به زمان قبل از وقوع فسخ قابل تسری نیست مطابق قسمت اخیر ماده ۴۵۹ ق.م. « اگر بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند، از حین عقد تا حین فسخ مال بايع خواهد شد ولی نمآت و منافع حاصله از حين عقد تا حین فسخ مال مشتری است.» ولیکن نماآت و منافع متصله به استناد ماده ۲۸۷ ق.م. متعلق به بایع خواهد بود.

٣- تصرفات مشتری نباید منافات با خیار بایع داشته باشد: چه مطابق ماده ۴۶۰ ق.م. در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.»

۴- حق خیار شرط قابلیت انتقال به ورثه را دارد، زیرا وراث قائم مقام مورثشان در انجام معاملات می باشند حقیقی که مورثشان داشته قابلیت انتقال به ورثه را خواهد داشت مطابق ماده ۴۶۲ ق.م. اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود، حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

۵- در مانحن فیه بر اساس بیع شرط مابين صحابه دعوی موضوع بیع نامه شماره …… مورخ ……. شش دانگ پلاک ثبتی …………………. مشتمل بر …… واقع در ………… از خوانده محترم ابتیاع شده است.

۶- در این بیع نامه شرط شده: هرگاه بایع در مدت….. تمام ثمن را به مشتری (موکل) با واریز آن به حساب جاری شماره…….. بانک… واریز کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع خواهد داشت.

۷- در مانحن فیه مدت مزبور منقضی شده و خوانده بعنوان فروشنده (بايع) در مدت مقرر توفيق واریز ثمن را بر حساب جاری موکل نیافته و مبيع بطور قطعی در ملکیت موكل قرار گرفته است.

۸) با قطعیت مالکیت موكل بر رقبه مختلف فيه، تنظیم سند رسمی انتقال که از فروعات عقد بیع بشمار می آید موضوعیت یافته که خوانده با وصف ابلاغ اظهار نامه از انجام این مهم استنکاف می ورزد.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

و استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. و مواد ۱۰ و ۲۲۰ ق.م. رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

بدیهی است تفاوت تمبر بر اساس ارزش منطقه ای املاک تأدیه خواهد شد.

مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از «من له الحق» تضييع نشود و قدر متیقنی حاصل شود و با عنایت به طبع پرونده، با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. و از باب حکمت و سبیل معرفت و با تمحيص قضایی در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.

 

امضا – مهر – اثر انگشت