به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه چند نمونه دادخواست استرداد جهیزیه به افرادی که قصد درخواست استرداد جهیزیه خود را دارند کمک کنیم. زیرا تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه نیاز به وکیل یا دانش حقوقی داشته تا بتوانید بهترین شرح دادخواست را برای دادگاه محترم تنظیم کنید.

در مقاله « استرداد جهیزیه » و « مراحل استرداد جهیزیه » به تفصیل به ذکر مفهوم جهیزیه و شرایط استرداد آن پرداختیم. پیشنهاد می کنیم پیش از مطالعه نمونه دادخواست استرداد جهیزیه اطلاعات خود را در زمینه استرداد جهیزیه و شرایطی که می توان دادخواست استرداد جهیزیه داشت را مطالعه نمایید.


مراحل تنظیم نمونه دادخواست استرداد جهیزیه


شما می توانید در این سایت به تمامی موضوعات مختلف دادخواست و انواع نمونه دادخوست مانند نمونه دادخواست استرداد جهیزیه دسترسی داشته باشید.

روش کار به این صورت است که در بخش جستجوی نمونه دادخواست ، موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و با جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر می توانید نمونه دادخواست مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

سپس می توانید در بخش تنظیم دادخواست اینترنتی ، پس از تکمیل فرم ارائه شده در سایت و قرار دادن شرح دادخواستی که می توانید از نمونه دادخواست یافت شده در مرحله قبل بهره گرفته و دادخواست خود را پرینت و به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید.

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه ( نمونه ۱)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آناسترداد جهیزیه طبق لیست پیوست به انضمام مطالبه هزینه های دادرسی و بهای آن مقوم به …… ریال مجددأ صدور قرار تأمین خواسته
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی مصدق سند ازدواج، ۲- فتوکپی مصدق ليست جهیزیه، ۳- وكالتنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند موكله اینجانب به تاریخ ……….. به موجب سند ازدواج شماره ……………… تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ……… شهرستان ……. به عقد دائم زوجیت خوانده در آمده است خوانده به بهانه های واهی موكله اینجانب را از منزل مشترک بیرون کرده و روانه منزل پدرش نموده است.

نظر به اینکه جهیزیه موکله در تصرف خوانده می باشد و بیم تضييع و تفریط خواسته می رود علیهذا با تقدیم این دادخواست بدوا با استناد مواد ۱۰۸ و ۱۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته از عین جهیزیه و در ماهیت مستند به مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون مذکور صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد جهیزیه با احتساب هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه ( نمونه ۲)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنتقاضای استرداد جهیزیه طبق مندرجات سند عادی با خسارت قانونی
دلايل و منضمات دادخواست۱- وکالتنامه ملصق به تمبر قانونی به شماره ……، ۲- فتوکپی مصدق سند عادی مربوط به لیست جهیزیه، ۳- فتوکپی مصدق نکاحنامه شماره ……
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: به موجب مندرجات نکاحنامه شماره ۱۱۶۵۶ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ۳ حوزه ثبتی …..، «خانم ……..» از تاریخ …………… در علقه زوجیت دائمی «آقای ………» قرار گرفته که خوانده در ایام زندگی مشترک با سوء رفتار و ضرب و شتم زوجه، مشار اليها را از منزل مشترک بدون هیچگونه دلیل شرعی و قانونی اخراج ايضا طرح دعوی طلاق به کلاسه پرونده ………….. مطروحه در دادگاه محترم اختصاصی خانواده شعبه ……. دادگستری ………. و عدم پرداخت نفقه مؤيد موارد اعلامی است.

مع الوصف موکل به دلایل پیش گفته در حال حاضر در منزل پدری زندگی می کند و جهیزیه مشارالیها در تصرف خوانده می باشد، که از تحویل آن به «خانم ………» استنکاف می نماید.

علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته، از آن مقام محترم استدعای رسیدگی و اصدار حکم دایر بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه به انضمام جميع خسارت قانونی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) وفق قاعده فقهی تسبیب از حيث استیفای حق و حقوق شرعی و قانونی موکل مستفاد از ماده ۶۱۹ (ق.م) و ماده ۱۹۸ و ۵۹۸(ق.آ.د.م) را دارد.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه ( نمونه ۳)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آناسترداد جهیزیه طبق لیست پیوست با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به … ریال بدوأ صدور قرار تأمین خواسته
دلايل و منضمات دادخواست۱- وکالتنامه، ۲- کپی مصدق عقدنامه، ۳- کپی مصدق لیست جهیزیه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله طبق سند نکاحيه شماره …….. مورخ ……….. با مهریه …….. عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائمی خوانده آقای ……… در آمده که متأسفانه خوانده به دلیل سوء معاشرت و بدرفتاری، موكله را از منزل مشترک بیرون نموده است و علیرغم تمکین زوجه اجازه بازگشت به زندگی را نمی دهد.

علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر استرداد جهیزیه آورده شده به منزل خوانده به شرح لیست پیوست و کلیه خسارات مطلق دادرسی و حق الوکاله وکیل مستد به ماده ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی را دارد لذا به جهت جلوگیری از انتقال وسایل و حیف و میل اثاثیه فوق الاشاره به استناد ماده ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته بدوأ اجرا و سپس ابلاغ مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه ( نمونه ۴)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آنمحکومیت خوانده دعوی استرداد جهیزیه به شرح دادخواست تقدیمی، مطلق خسارات و هزینه های دادرسی، از حیث ابطال تمبر دادرسی و و امکان تجدیدنظرخواهی مقوم به ……. ریال بدو صدور قرار تأمین خواسته
دلايل و منضمات دادخواست۱- وكالتنامه وکیل، ۲- تصویر مصدق نکاح نامه، ۳- تصویر مصدق شناسنامه، ۴- لیست سیاهه جهیزیه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: اینجانب ……… حسب وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی پیوست دادخواست وکیل خواهان دعوی خانم …….. و اختیارات حاصله از موکل استماع دعوی را به تجویز مواد ۳۴، ۳۳، ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل خواستارم.

موكله اینجانب (خواهان دعوی) مطابق سند نکاحیه پیوست در مورخه …………… تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج به عقد دائم خوانده دعوی آقای ……… فرزند ……. با مهر المسمی ۲۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی درآمده و همسر شرعی و قانونی وی می باشد، با توجه به اینکه موکل در بدو آغاز زندگی مشترک مطابق با لیست سیاهه پیوست اقدام به بردن جهیزیه خود به منزل مشترک به آدرس خوانده دعوی آقای …….. فرزند ………. همسر شرعی و قانونی خود برده است و با توجه به اینکه زوجین در حال حاضر در اثر پاره ای اختلافات خانوادگی جدا از یکدیگر زندگی می کنند و از طرفی زوجه موکل خانم ………. مدعی است که امکان حیف و میل جهیزیه نامبرده می رود و تهدیدهای تلفنی موکل از سوی خوانده موید آن است که جهیزیه وی مورد تضييع قرار می گیرد لذا مستفاد از اصول معتبر فقهی و حقوقی و مواد متبع و لازم الرعایه قانونی خصوصا به تجویز مواد ۱۹۸، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از باب تسبیب مستفاد از مواد ۵۱۹، ۵۱۵ قانون مارالذکر درخواست محکومیت خوانده به جهیزیه موکل و پرداخت مطلق خسارات و هزینه های دادرسی در حق موکل مورد استدعاست.

ضمنا مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست صدور قرار فوری تأمین خواسته به شرح لیست سیاهه پیوست را دارم با عنایت به اینکه بیم آن می رود که خوانده، جهیزیه موکل را در فاصله رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مورد حیف و میل قرار دهد و از دسترس خارج نماید و از این طریق موجبات تضرر موکل را فراهم نماید لذا درخواست می شود قرار قبل از ابلاغ اجرا شود.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه ( نمونه ۵)


برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفيننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن۱- استرداد جهیزیه مقوم به مبلغ بیست میلیون تومان، ۲- صدور قرار تامین
دلايل و منضمات دادخواست۱- فتوکپی وکالتنامه ۲- فتوکپی عقدنامه، ٣- فتوکپی استشهادیه، ۴- فتوکپی فاکتورهای خرید
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موكله به موجب عقدنامه رسمی شماره ……….. مورخ ……… تنظیمی در دفتر ازدواج ……. تهران همسر قانونی و شرعی خوانده است و جهیزیه که عبارت از ۷۹ قلم و به شرح استشهادیه و فاکتورهای خرید به پیوست می باشد به خانه همسر برده است. چون زوج، موكله را پس از ضرب و شتم از خانه مشترک اخراج نموده و طبق اطلاع خوانده درصدد تضييع حقوق موكله و فروش جهیزیه و فرار به خارج از کشور میباشد. لذا با تقدیم این دادخواست بدوأ درخواست صدور قرار تأمین خواسته و سپس رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح و برنامه ريزي