به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

صلح نامه ملک چیست ؟


در این مقاله قصد داریم تا بدانیم صلح نامه ملک چیست. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

واژه صلح همچنان که پیداست به معنای عقد آشتی و سازش است در ۲ معنا به کار می رود:

  1. عقد صلحی که جانشین باقی قرارداد ها می شود؛ برای مثال شما می خواهید خانه ای را به پسر خود بدهید به جای قالب خرید و فروش؛ از قالب صلح استفاده می کنید. یا این که شما قصد فروش ملک خود را به کسی دیگر دارید به جای خرید و فروش به وی صلح می کنید که همان اثر تملیک را دارد اما احکامی خاص در آن جاری نیست.
  2. عقد صلح برای پایان دادن به اختلاف حقوقی طرفین در دادگاه به کار می رود برای مثال کسی از شما شکایت کرده است حال این می تواند هر شکایتی باشد چه کیفری چه حقوقی.

مثلا کسی به شما توهین کرده و اگر او بیاید با شما حرف بزند که از شکایت بگذر من هم به تو فلان مبلغی می دهم و شما قبول کنید؛ عقد صلح است.

یا اینکه در پرونده ای فرد از راننده با فلان پلاک شکایت کرده که به ماشین وی زده است وی منکر قضیه است اما چون حوصله دادگاه رفتن را ندارد می گوید شما رضایت بدهید تا من فلان مبلغ را به شما بدهم.

یا در مثال دیگر شما علیه کسی اقامه دعوا کردید به مطالبه ۱۰ میلیون تومان وی می گوید مبلغ مورد نظر ۷ میلیون است اما شما قبول ندارید؛ در اینجا می توان توافق کرد که مثلا بر سر ۸ میلیون و یا هر عددی صلح بشود.


ارکان عقد صلح


برای اینکه بدانیم صلح نامه ملک چیست بایستی با ارکان صلح آشنا شویم. در عقد صلح ما با چه کسانی طرف هستیم ؟ و چه ارکانی این عقد را تشکیل می دهند؟

مصالح: کسی که مال خود را به دیگری به عنوان صلح می دهد

متصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می کند.

مال الصلح: همان پولی یا مالی است که برای صلح کردن داده می شود

توجه به این نکته هم‌ لازم است که صلح ممکن است مجانی باشد و یا اینکه مال گران قیمتی را در مقابل چیز ارزان قیمتی صلح کرد که به آن صلح محاباتی می گویند.


تعریف صلح نامه ملک چیست؟


صلح نامه ممکن است در ملک و املاک و معاملات راجع به آن رخ بدهد. همان طور که گفته شد عقد صلح ممکن است برای خاتمه دادن به یک دعوا باشد یا توافق برای انتقال مال یا ملک و املاک.

لذا لازم نیست حتما دعوایی در بین باشد معامله ملک هم مثل خزید و فروش و اجاره می تواند به صورت صلح واقع شود.

برای مثال پدر می تواند قبل از مرگ تمام اموال خود را به هر نسبتی که دوست دارد بین ورثه تحت عنوان صلح تقسیم کند. یا اینکه فرد بخواهد مغازه یا زمینش را به یکی از پسرانش بدهد در اینجا می تواند از قالب صلح استفاده کند.


انواع صلح نامه ملک چیست ؟


برای اینکه بدانیم صلح نامه ملک چیست بایستی با انواع آن آشنا شویم.

صلح نامه ملکی خرید و فروش املاک، صلح منافع یا اجاره ملک و… همه از انواع صلح ملکی هستند. در این موارد فرد، می تواند در مقابل این صلح پولی دریافت کند یا اینکه مجانی باشد.

باید دقت کرد که اگر ما اجاره منعقد کنیم باید برای آن تعیین مدت کنیم مثلا یک سال و … و اگر مدت نباشد عقد باطل می شود اما برای فرار از این امر می توان آن را در قالب صلح منعقد کرد و بدون مدت به عنوان صلح عمری منافع را به کسی بخشید.


انواع قرارداد صلح


۱. صلح عمری: در این قرارداد ما اگر چه مال را با کسی مثل فرزند خود انتقال می دهم اما استفاده از آن را تا پایان عمر خود یا کسی دیگر شرط می کنیم.

۲. صلح رقبی: برای این کار مانند حق انتفاع می توان گفت به این صورت است که فرد استفاده از مال خود را برای مدتی مثل ۶ ماه یا ۱ سال و… به کسی واگذار می کند که به آن صلح رقبی می گویند.

۳. صلح سکنی: اگر مال مورد صلح سکونت در مسکن باشد به آن سکنی می گویند که ممکن است به مدت عمر باشد یا مدت تعیین شده دیگری باشد.


شرایط نوشتن صلح نامه ملک چیست ؟


لازم است در تنظیم صلح نامه طرفین آن اهلیت داشته باشند یعنی بالغ باشند و عاقل باشد و دچار جنون یا سفه نباشند. همچنین کسی که مالی را می دهد نباید ورشکسته باشد اما اگر ورشکسته به رایگان مالی را بگیرد اشکال ندارد.

ملکی را برای انتقال آن صلح نامه نوشته می شود نباید توقیفی باشد یا در رهن کسی دیگر باشد زیرا اعتبار آن خدشه دار می شود.

در صلح نامه آنچه را که صلح می کنند و هدف شان از صلح باید مشروع باشد مثلا نمی توان خانه را به کسی صلح کرد که هدف نوشته شده در آن راه اندازی تیم و بازی های شرط بندی و قمار باشد.

صلح نباید برای فرار از پرداخت بدهی باشد. برای مثال اگر علیه فرد حکمی قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت به پرداخت فلان مبلغ یا پرداخت مهریه و سپس مالش را صلح کند ممکن است شک به فرار از دین برود البته اگر اموالی دیگر نداشته باشد.

برای اطمینان و اعتبار آن باید در محضر صلح نامه ملک به صورت رسمی تنظیم و امضا شود.


به هم زدن صلح نامه ملک چیست ؟


عقد صلح طرفین را پایبند می کند و کسی حق ندارد آن را به هم بزند مگر آن که ضمن عقد پیش بینی شده باشد که من حق فسخ دارم در غیر این صورت قابل فسخ نخواهد بود.


تفاوت صلح نامه و مبایعه نامه در چیست؟


مبایعه نامه، سند خرید و فروش بین طرفین است یعنی خریدار و فروشنده اما صلح نامه محتوا عقد صلح خواهد بود.

احکام خرید و فروش (بیع) از صلح متفاوت است اما در نتیجه می توان گفت اثر آن یکی خواهد بود در برخی موارد.


نمونه قرارداد صلح


ماده ۱ – طرفین قرارداد

صالح (صلح کننده) : آقای بهروز …… شماره ملی ……… نشانی : ………………. با وکالت رسمی خانم زهرا ……. به موجب وکالتنامه شماره ……… مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳.

متصالح (صلح گیرنده) : خانم زهرا ……. به شماره ملی ……. به نشانی تهران شهرک قدس ……………. .

ماده ۲ – مورد صلح

عبارت است از سه دانگ ملکیت و منافع و کلیه حقوق مستقر در پلاک ثبتی ….. فرعی از ۷۴ اصلی یک دستگاه آپارتمان به نشانی تهران شهرک قدس ……. و نیز کلیه توابع و ملحقات و آنچه که در سند مالکیت آمده است اعم از پارکینگ و انباری و انشعابات آب ، برق و گاز منصوب در آن که متعاقب تنظیم این صلح نامه نسبت به انتقال و واگذاری سند قطعی اقدام خواهد شد.

ماده ۳ – مبلغ مورد معامله

عبارت است از ده میلیون تومان معادل یکصد میلیون ریال که به طور قطعی متصالح به عنوان عوض صلح به صالح پرداخت می نماید.

ماده ۴ – شرایط قرارداد صلح

۱- صالح به موجب این صلح نامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را به طرف دیگر صلح و انتقال قطعی نموده و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

۲- هیچگونه اختیار فسخ در این معامله درج نشده و طرفین جز با اقاله و تفاسخ حق بر هم زدن معامله را ندارند.

۳- مورد صلح در تحویل و تصرف خود متصالح است (محل زندگی مشترک)

۴- و ……….. .

امضاء صالح                      امضاء متصالح


نتیجه گیری


در این مقاله سعی نمودیم به طور کامل به این موضوع بپردازیم که صلح نامه ملک چیست و برای تنظیم آن چه شرایطی لازم است.

همچنین گفتیم که صلح ملک می تواند انواع مختلفی داشته باشد؛ برای مثال خود ملک را انتقال بدهیم یا اینکه مانند اجاره منافع آن هدف ما باشد در هر حال می توان به گونه های مختلف برای آن تعیین تکلیف کرد.

همچنین می تواند مجانی باشد یا در مقابل آن پولی تعیین شده باشد (معوض). تنظیم قرارداد صلح دارای نکاتی است که به برخی مختصرا اشاره شد برای تنظیم آن از وکلای متخصص این حوزه استفاده کنید.