به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی


در این مقاله قصد داریم تا شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. پیش از این در مقاله «مجازات جایگزین حبس» گفتیم که در سال های اخیر برای برخی از مجازات می توان تحت شرایطی از پابند الکترونیکی استفاده کرد.


دلایل استفاده از پابند الکترونیکی


پیش از بررسی شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، بایستی دلایل استفاده از آن را بیان نماییم:

 • با توجه به رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری در نحوه صدور آرای مربوط به محکومان مشمول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری
 • و فراهم شدن امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام می گردد.

چه محکومینی شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارند؟


محکومین زیر در صورت اقتضا و احراز شرایط استفاده از پابند الکترونیکی می‌توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند.

 • جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس.
 • جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس.
 • محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تامین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
 • محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
 • محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زبان با برقراری ترتیبات جبران.
 • محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد.
 • پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
 • محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی.
 • زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
 • مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲).
 • مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
 • افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود با خروج از محدوده معینی منع شده اند.
 • سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

بررسی شرایط استفاده از پابند الکترونیکی با چه دادگاهی است؟


تشخیص احراز شرایط استفاده از پابند الکترونیکی برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.

در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان با قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.

شرایط برخورداری محکومان به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در ماده (۴۰) و بند (ب) ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی مطابق ماده (۱) شیوه نامه صدر الاشاره با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص می باشد.


زمان درخواست متقاضی دارای شرایط استفاده از پابند الکترونیکی


محکوم قطعی به حبس درجه (۵) تا (۸) قبل از اعزام و معرفی به زندان می تواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نمایند.

قاضی اجرای احکام مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال می نماید.

در صورت احراز شرایط استفاده از پابند الکترونیکی و موافقت دادگاه، محکوم علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می نماید. (استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.)


شرایط استفاده از پابند الکترونیکی برای فرد حاضر در زندان


در صورتی که محکوم علیه در زندان در حال تحمل حبس باشد، درخواست وی به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود.

پس از موافقت، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می نماید.

اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد.

محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی از قبیل عفو آزادی مشروط و مرخصی و برخوردار می باشد.

در حبس های تعزیری درجه (۵) تا (۷) دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از احراز شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

هم چنین محکوم می تواند در طول دوره نظام نیمه آزادی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های نظارت الکترونیکی قرار گیرد.

مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادر کننده رای، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است.

بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید و فلذا قانونگذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدید نظر خواهی و اعتراض قائل نشده است.


تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی


در اجرای ردیف ۲۰ جدول شماره ۱۶ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره و قانون بودجه سال ١۴٠٢، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افرادی که شرایط استفاده از پابند الکترونیکی دارند به شرح ذیل میباشد:

الف- مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال برای عموم افراد

ب – مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندانهای استان و با مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛

پ – مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار