تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه


در این مقاله قصد داریم تا در خصوص تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا لازم است به تعریف و شرح وظایف دایره اجرای ثبت بپردازیم.

دایره اجرای ثبت یا دایره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، اداره ثبت اسناد و املاک یکی از مراجعی است که می توان در آن به بازداشت ملک بدهکار اقدام کرد و معمولا کارشناسان رسمی دادگستری نیز با آن سر و کار دارند.


تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه در چیست؟


الف ) زمانی که خواهان اسناد لازم الاجراء ندارد، چاره ای جزء اقامه دعوا و اثبات حقانیت خود ندارد.

پس از صدور حکم دادگاه بدوی چنانچه از احکامی باشد که قابل تجدید نظر بوده ،تا زمان قطعیت حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه و با درخواست محکوم له، دادگاه بدوی اجرائیه صادر و جهت اجرای آن پرونده به اجرای احکام ارسال می شود.

پس از تشکیل پرونده، اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ و ایشان موظف است ظرف مدت 10 روز ترتیب اجرای حکم را فراهم و اگر مدعی فرضا معسر می باشد و قبلا تقاضای اعسار نکرده باشد، با تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط یا به نحو توافقی با محکوم له اقدام نماید.

لذا در صورت استنکاف از اجرای حکم محکوم له می تواند با معرفی مال نامبرده درخواست توقیف و اخذ محکوم به از مال توقیف شده با شرایطی که در قانون پیش بینی شده از جمله مزایده، در نهایت از حاصل فروش آن محکوم به را وصول نماید.

در این رابطه هم ممکن است مال مذکور کفایت محکوم به را ننماید.

مطلب دیگر اینکه چنانچه قادر به معرفی مال محکوم علیه نباشد می تواند درخواست اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی را از دادگاه صادرکننده دادنامه نماید.

ب ) فرض بر این هست که طرف دارای اسناد رسمی لازم الاجراء داشته باشد.

دو راه برای چنین شخصی وجود دارد: فرضا زوجه که دارای سند نکاحیه است و می خواهد مهریه خود را از زوج بگیرد.

یک راه حل این است که به جای اقامه دعوا به همان دفتر خانه که سند نکاحیه تنظیم شده است مراجعه نموده و درخواست صدور اجرائیه نماید. به تبع آن دفترخانه با توجه به تشریفات مقرر در خصوص اسناد لازم الاجراء اجرائیه صادر و به زوج ابلاغ می نماید.


تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه در اجرای احکام


برای اینکه بدانید  تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه در اجرای احکام به چه صورت است، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

۱- تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه از حیث دامنه شمول و مرجع اجراء

تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه از حیث دامنه شمول

اجرای احکام دادگاه عام است ، ولی اجراء در مورد اسناد لازم ‌الاجراء یک امر خاص و استثنایی می باشد که فقط در خصوص اسناد رسمی و چک ، آن هم تحت شرایطی پذیرفته می ‌گردد .

تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه از لحاظ مرجع اجراء

مرجع اجرای احکام دادگاه ها ، دایره اجرای احکام دادگاه و توسط مامورین اجرا و ضابطین دادگستری صورت می‌گیرد ، ولی مرجع اجرای اسناد لازم‌ الاجرا دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .

۲- تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه از لحاظ نحوه اجراء و موضوع

تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه نحوه اجراء :

در اجرای احکام دادگاه ها، ابتدا بایستی حکمی مطابق قانون توسط قاضی رسیدگی کننده در دادگاه صالح صادر و قطعیت پیدا کند ، سپس ذی نفع یا همان محکوم له ، در موعد مقرر قانونی صدور اجراییه و ابلاغ آن را از دادگاه صالح تقاضا نماید،

که در پی آن حکم از جانب مامورین اجرای تحت امر در دادگاه به موقع اجراء گذاشته می شود .

تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجراء ثبت

ولی در مورد اجرای ثبت ، مفاد سند از طریق دفترخانه های اسناد رسمی ، دفتر رسمی ازدواج و طلاق و در نهایت از طریق دایره اجرای ادارات ثبت ، حسب مورد قابلیت اجراء دارد .

۳- تفاوت موضوعی :

موضوع اجراییه احکام دادگاه ها عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاههای صالح می باشد ، ولی موضوع اجرایی اسناد رسمی یک موضوع خاص و استثنایی است که فقط مربوط به مفاد اسناد رسمی و اسناد در حکم اسناد رسمی می باشد آن هم اسناد رسمی لازم الاجراء .

بنابراین اختصاص دادن این ویژگی به اسناد رسمی لازم الاجراء امری کاملاً استثنایی بوده و قابل تعمیم به اسناد مشابه را ندارد .

تفاوت دایره اجرای ثبت و دادگاه از حیث آثار اجراء

موضوع رد دادرس و همچنین موارد رد مأمور اجراء در خصوص اجرای احکام دادگاه ها قابل تصور است ولی در مورد دایره اجرای ثبت چنین وصفی وجود ندارد .

در مورد اجرای احکام موضوع سابقه محکومیت کیفری ( که در نتیجه آن موجب محرومیت های اجتماعی می باشد ) و یا حقوقی مطرح می گردد لیکن در خصوص اجرای مفاد اسناد رسمی چنین خصوصیتی پیش بینی نشده است .