به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور ابلاغ انتصاب سردفتران اسناد رسمی ( انتصاب دفتریاری ) اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 ماده 3 هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
معرفی نامه 10068
سلامت کامل 10203
تاییدیه قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی 10431

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 ماده 7 ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی میتوان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته میشوند.

تبصره -کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 ماده 3 هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 ماده 17 ماده 17- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرائط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین نامه خواهد بود.
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 10 و 11 ماده 10- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند.

نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 11- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 61 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد.

ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

تبصره – سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن 71سال تمام به کار ادامه دهند

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

10522 1354/04/25 42 و 74
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 ماده 3 هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
معرفی نامه 10068
سلامت کامل 10203
تاییدیه قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی 10431

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 ماده 7 ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی میتوان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته میشوند.

تبصره -کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 ماده 3 هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 ماده 17 ماده 17- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرائط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین نامه خواهد بود.
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون انتصاب سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران و انتصاب دفتریاری

10522 1354/04/25 10 و 11 ماده 10- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند.

نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 11- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 61 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد.

ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

تبصره – سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن 71سال تمام به کار ادامه دهند

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

10522 1354/04/25 42 و 74
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز