2/5 - (1 امتیاز)

امانت نامه چیست ؟


در این مقاله قصد داریم تا به این موضوع بپردازیم که امانت نامه چیست . در انتهای این مطلب نیز یک نمونه امانت نامه خودرو برای شما عزیزان قرارداده ایم.

امانت نامه سند و نوشته ای است که فرد در آن مال خودش را به کسی می سپارد که از آن نگهداری کند این مال میتواند هر چیزی باشد مثل ملک و خانه و یا ماشین و موارد دیگر.

در قانون مدنی عقد امانت تحت عنوان ودیعه آمده است ودیعه یا نگهداری از مال همان امانت یا امانت نامه است. یکی از ارکان این امانت نامه رایگان بودن آن است و اگر فرد در قبال نگهداری آن مزدی دریافت کند عنوانی دیگر پیدا میکند.


عقد امانت در قانون مدنی


برای اینکه بدانیم امانت نامه چیست بهتر است تا بدانیم که عقد امانت در قانون مدنی به چه صورت آمده است.

قانونگذار در ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه می‌ گوید:

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌ سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد در عقد امانت یا ودیعه کسی که وظیفه نگهداری از مال را برعهده دارد امین نامیده میشود یا مستودع و کسی که مالک مال است و مال را برای حفظ به امین سپرده است مودع نامیده می شود.


امانت نامه چیست؟


قراردادی که طرفین در آن توافق میکنند که یک طرف نگهداری مال شخص دیگر را برعهده بگیرد برای مثال ممکن است شما به مسافرت رفته باشید و نگهداری از خانه و آب دادن گل ها و… را به یکی از دوستان یا همسایگان خود سپرده اید.

در این قرارداد کسی که نگهداری از مال را بر عهده میگیرد اجرت و مزدی دریافت نمیکند.


امانت نامه ملک به جای اجاره


اما ممکن است برخی به اشتباه یا به عمد به خاطر دلایلی اجاره را در قالب امانت نامه منعقد کنند که دلیل چرایی این کار مشخص نیست اما باید دانست که اگر اختلافی پیش بیاید قاضی در مقام تفسیر محتوا و مفاد اصلی توافق را معیار قرار میدهد و اگر قصد طرفین اجاره باشد حتی اگر عنوان آن امانت باشد احکام اجاره را در آن بار میکند. و به طور کلی انعقاد اجاره در قالب امانت نامه کاری اشتباه است.

یکی از دلایلی که ممکن است افراد به جای اجاره امانت نامه تنظیم کنند این است که بتوانند هر زمانی که خواستند آن را فسخ کنند که این را هم میتوان در ضمن اجاره تصریح کرد و فرد برای خودش در مدت معینی حق فسخ قرار بدهد.


امانت نامه خودرو


حال که دانستیم امانت نامه چیست بهتر است یا امانت نامه خودرو نیز آشنا شویم.

تعریفی که درباره امانت ملک گفته شد اینجا هم صدق میکند یعنی فرد خودرو و ماشین خود را نزد کسی امانت میگذارد تا از آن نگهداری کند اما گاهی برای نگهداری نیست و فرد ماشین خود را به دوست یا فامیل میدهد که از آن استفاده کند یا آن را به وی اجاره میدهد.

که در اینجا تنظیم قرارداد امانت نامه کار اشتباهی ست زیرا امانت نامه برای وقتی ست که فرد امین یا نگهدارنده اولا از آن استفاده نکند و ثانیا مجانا مال را نگهدارد.


ویژگی های امانت نامه چیست ؟


در امانت نامه هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهد میتواند عقد را فسخ کند به این دلیل گفته می شود عقد جایز است و به محض فسخ کردن طرف باید مال را به مالک آن پس بدهد.

از دیگر ویژگی های آن رایگان بودن کار نگهداری است اگر در ازای آن پولی دریافت شود حسب مورد ممکن است عقد اجاره اشخاص یا اشیا باشد.


مسئولیت های فرد در امانت نامه


در عقد امانت یا ودیعه اگر طرفیت در واقع قصد اصلی شان امانت باشد فردی که امین و مسئول نگهداری است به دلیل احسان مسئول از بین رفتن مال نیست مگر آنکه تقصیر کرده باشد برای مثال اگر فرد ماشینش را در حیاط دیگری امانت گذاشته و در اثر زلزله حیات دیوار روی ماشین فرو بریزد امین مسئولیتی نخواهد داشت.


نمونه عقد امانت


قرارداد ودیعه (امانت) یک دستگاه اتومبیل به مشخصات….

مودع (امانت گذار ) : خانم ……………. نام پدر به شماره ملی …………………… نام پدر …… شماره شناسنامه ………… به نشانی…………………………………………………… مستودع (امین) : آقای : آقای …………………. نام پدر ……………….. شماره ملی ………………….  شماره شناسنامه . به نشانی فوق مورد ودیعه (مورد امانت) : یک دستگاه اتومبیل با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء که امین با رؤیت مورد ودیعه ، وقوف کامل از تعداد و مشخصات و محل وقوع ، اقرار صرف و قبض مورد ودیعه نمود.

نمونه امانت نامه شهودعبارتند از: ۱- آقای / خانم فرزند شناسنامه . صادره از متولد .به شماره ملی …………… ساکن شغل …………… ۲- آقای / خانم …………………فرزند شناسنامه صادره از …………… متولد به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………… شغل ………………… که فی المجلس حضور داشتند و مورد امانت و تعداد و کم و کیف آن به رویت ایشان رسیده است.

مدت: مادام العمر مودع از تاریخ زیر و امانت گذار در هر حال حق رجوع دارد و امین قبول ودیعه نمود و نیز متعهد گردید هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود نسبت به تحویل آن اقدام نماید.

اجرت: رایگان است که مستودع متقبل به حفظ و نگهداری مورد ودیعه بطور مجانی گردید.

شروط : ۱- ترتیب حفظ مال مورد ودیعه طبق متعارف و معمول محل با مستودع بوده و در عین حال امین هر تغییری را که برای حفظ مال مورد ودیعه لازم بداند می تواند اعمال نماید .

۲- چنانچه امین موجب تعدی و تفریط مال مورد ودیعه گردد ضامن تلف یا نقصان مال مورد ودیعه می باشد .

۳- مودع متعهد به تأدیه مخارجی که امین برای حفظ مال مورد ودیعه کرده می باشد همچنین چنانچه رد مال ودیعه مستم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است .

۴- با فوت امانت گذار این ودیعه باطل بوده و امین متعهد به رد مال مورد ودیعه به ورثه قانونی مودع می باشد.

۵- هرگاه به هنگام وم رد مال مورد امانت طبق مفاد این سند ، امین از رد آن امتناع ورزد از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد و همچنین این عمل خیانت در امانت بوده و امانت گذار حق طرح دعوی حقوقی و کیفری خواهد داشت.

۶- مودع در صورت رجوع ( هم چنین ورثه قانونی امانت گذار پس از درگذشت مودع ) محق ب استرداد مال مورد ودیعه و تحویل گرفتن آن از مستودع می باشند و حق دارند علیه امین (مستودع) یا علیه ورثه قانونی امین اجرائیه صادر کنند .

۷- امین در همه حال می تواند بنا بواسطه ضرورت های مورد تشخیص خود مال مورد ودیعه را رد کند و اگر به مودع دسترسی نداشته باشد و یا اگر مودع از قبول رد خودداری ورزد امین حق دارد مال مورد ودیعه را از طریق دادگاه صالحه رد نماید .

امضاء مودع: امضاء مستودع:

شاهد اول: شاهد دوم:


نتیجه گیری


قرارداد امانت نامه به طور خاص اگر افراد برای آن در جای مناسب خود استفاده کنند همان عقد ودیعه است که موضوع آن نگهداری از مال شخص به طور رایگان است اما ممکن است افرادی به دلایلی اجاره خود را تحت عنوان امانت نامه تنظیم کنند که در این موارد گفته شد دادگاه در صورت ایجاد اختلاف قصد واقعی طرفین را مد نظر قرار میدهد.