به این نوشته چند امتیاز میدهید؟

اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز


جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز تهیه و تدوین کرده‌اند که این طرح به هیئت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی، ارائه شده است.

ماده 1ـ ماده (53) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«ماده 53 ـ دستگاه‌های کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی موظفند پس از کشف کالا یا ارز قاچاق اعم از کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز و ارجاع مراتب به دادگاه صالح یا سازمان تعزیرات حکومتی و صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح، با حضور نماینده دادستان استان و یا نماینده سازمان تعزیرات حکومتی کالاها و ارز مذکور را آتش زده و معدوم نمایند.

تبصره 1ـ در صورتی که قاچاق کالا یا ارز موضوع این ماده توسط مرتکبین حرفه‌ای و یا مرتکبین با سابقه محکومیت به قاچاق کالا یا ارز انجام شده باشد، پس از صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح، دستگاه‌های کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی با نظارت معاون دادستان و یا سازمان تعزیرات حکومتی در همان محل کشف اقدام به آتش زدن و معدوم نمودن کالا یا ارز قاچاق نموده و مجازات مرتکبین تشدید می‌شود.

تبصره 2ـ آتش زدن و معدوم نمودن کالا یا ارز قاچاق با حضور مرتکبین جرم و با حضور نمایندگان اصناف مختلف و مرتبط با آن کالا انجام می‌شود. عدم حضور اشخاص مذکور مانع اجرای حکم این ماده نیست.»

ماده 2 اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز ـ ماده (54) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«ماده 54 ـ در صورتی که دستگاه‌های کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی، کالاهای ممنوع قاچاق را کشف نمایند، پس از اخذ دستور قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، با نظارت معاون دادستان و یا سازمان تعزیرات حکومتی در همان محل کشف اقدام به آتش زدن و معدوم نمودن کالای ممنوع قاچاق نموده و مجازات مرتکبین تشدید می‌شود.»

ماده 3 اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز – ماده (55) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«ماده 55 – وسیله نقلیه که در قاچاق کالا یا ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط ضابطین قضائی و مأمورین اجرایی توقیف می‌شود و مرجع قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص ضبط یا عدم ضبط آن حکم حسب مورد مقتضی صادر می‌نماید.

همچنین اماکن و محل‌های نگهداری کالا و ارز قاچاق با دستور مقام قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی پلمپ و در خصوص آن پس از رسیدگی پرونده حکم مقتضی صادر می‌شود.»

ماده 4 اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز- ماده (56) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 56- سازمان‌ها و دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظفند بلافاصله پس از قطعی شدن حکم، نسبت به اجرای حکم مبنی بر آتش زدن و معدوم نمودن کالای قاچاق اقدام نمایند.

تبصره 1- در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های سریع‌الفساد باشد، پس از اخذ نظر کارشناسی، چنانچه موارد مذکور فاسد یا مضر به سلامت مردم باشد، در حکم کالای ممنوع محسوب شده و مطابق ماده (54) عمل می‌شود.

و در صورتی که جزو کالای ممنوع نباشد، با دستور مقام قضائی خارج از نوبت مطابق ماده (53) قانون به پرونده رسیدگی می‌شود.

تبصره 2- دستگاه‌های کاشف، ضابطین قضائی و مأمورین اجرائی موظفند قبل از آتش زدن و معدوم نمودن کالاهای ممنوع قاچاق، ارزش تقریبی آنها را با اخذ نظر کارشناسی محاسبه و رونوشتی از آن را برای تعیین مجازات به مراجع قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.

تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی مواد (53) تا (56) این قانون توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف مدت سه ماده پس از لازم‌الاجراء شدن حکم این ماده تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»